Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT

Pravidla ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

 

1) Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „Nařízení”) je ZDEKAPO, s.r.o., IČ 06980341, se sídlem A.K.Vitáka 595, 569 43 Jevíčko (dále jen: „správce“).

 

2) Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: A.K.Vitáka 595, 569 43 Jevíčko

e-mail: spravce@reality-tf.cz

telefon: +420 608 134 358

 

3) Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

4) Tento dokument je poskytován každému uživateli portálu při uzavření smlouvy, a dále je každému uživateli portálu dostupný prostřednictvím internetových stránek portálu. Bez poskytnutí tohoto dokumentu nemůže být platně uzavřena smlouva, správce však neodpovídá za to, zda se uživatel portálu s dokumentem skutečně dostatečně seznámí.

 

5) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

1) Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2) Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění objednávky.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

1) Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a kupujícím, resp. prodávajícím podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení,

• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

2) Účelem zpracování osobních údajů je

• výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro plnění objednávky, bez poskytnutí osobních údajů není možné objednávku realizovat či jí ze strany kupujícího, resp. prodávajícího plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

3) Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

 

1) Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let.

 

2) Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

1) Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování portálu a další služby v souvislosti s provozováním portálu,

• zajišťující marketingové služby.

 

2) Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

 

VI. Vaše práva

 

1) Za podmínek stanovených v Nařízení máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 Nařízení, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 Nařízení.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 Nařízení.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 Nařízení a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení.

• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

2) Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

1) Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

2) Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména v podobě šifrování hesel, antivirových programů a zamykatelných úložených prostor pro fyzické dokumenty

 

3) Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

1) Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

2) S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

3) Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2018.