Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

VOP (Všeobecné obchodní podmínky)

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podmínky používání webu reality-tf.cz

1. Úvodní ustanovení

Pro­vo­zo­va­te­lem webo­vé­ho por­tá­lu Reality Forum na in­ter­ne­to­vé ad­re­se http://​www.reality-tf.cz (dále „Por­tál“),  je spo­leč­nost ZDEKAPO, s.r.o., IČ 06980341, se síd­lem A.K.Vitáka 595, 569 43 Jevíčko, za­psa­ná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 41399 (dále „Pro­vo­zo­va­tel“).

2. Definice pojmů
Po­jmy po­u­ži­té v tex­tu těch­to ob­chod­ních pod­mí­nek mají ná­sle­du­jí­cí vý­znam:

provozovatel – ZDEKAPO, s.r.o.,

uživatel - kaž­dá plně své­práv­ná fy­zic­ká oso­ba nebo práv­nic­ká oso­ba, kte­rá uží­vá ja­ké­ko­li infor­ma­ce či služ­by na Portálu,

registrovaný uživatel - plně své­práv­ná fy­zic­ká či práv­nic­ká oso­ba, kte­rá vy­pl­ní re­gis­trač­ní for­mu­lář na uve­de­ném Portálu,

registrovaný uživatel junior – fy­zic­ká oso­ba star­ší 15 let, kte­rá se sou­hla­sem zá­kon­né­ho zástup­ce vy­pl­ní re­gis­trač­ní formu­lář na Por­tá­lu,

re­gis­tra­ce uži­va­te­le - sou­bor vy­pl­ně­ní formuláře, po­skyt­nu­tí do­pl­ňu­jí­cích úda­jů dle typu člen­ství a po­skyt­nu­tí do­kla­dů k je­jich ověře­ní. Po­drob­ně viz bod č. 5 níže,

verifikace – akt po­tvr­ze­ní for­mál­ní správ­nos­ti úda­jů po­skyt­nu­tých uži­va­te­lem v rám­ci procesu do­pl­ně­ní osob­ních úda­jů do pro­fi­lu uži­va­te­le na zá­kla­dě uži­va­te­lem po­skyt­nu­tých dokla­dů,

smlouva – smlou­va o uží­vá­ní Portálu, uza­vře­ná v elek­tro­nic­ké po­do­bě mezi Pro­vo­zo­va­te­lem a uži­va­te­lem,

typy členství - čle­nem Por­tá­lu je kaž­dý re­gis­tro­va­ný uži­va­tel. Kaž­dý uži­va­tel má prá­vo vo­lit na vo­li­tel­né ob­do­bí typ své­ho člen­ství. Po­drob­ně o typech člen­ství viz bod č. 7 níže,

profil uživatele - sou­bor osob­ních dat po­skyt­nu­tých uži­va­te­lem Pro­vo­zo­va­te­li. Pro­fil je rozdě­len na ve­řej­né a ne­ve­řej­né úda­je. Dále ob­sa­hu­je dů­le­ži­té in­for­ma­ce k ak­tiv­ní­mu vy­u­ži­tí Por­tá­lu. Po­drob­ně viz bod č. 5 níže,

INFO - sekce Portálu obsahující základní informace pro použití webu, údaje o Provozovateli, VOP, podmínky affiliate, rady, návody a ostatní důležité informace pro členy,

BLOG – sek­ce Por­tá­lu ob­sa­hu­jí­cí blogy, články, kalendář akcí, e-shop Provozovatele a novinky Portálu s případnými akcemi,

affiliate partner - fy­zic­ká či práv­nic­ká oso­ba, kte­rá je za­po­je­na do af­fi­li­a­te pro­gra­mu „Moneyclock“, pro­pa­gu­jí­cím Por­tál nebo dal­ší sou­vi­se­jí­cí pro­jek­ty či pro­duk­ty,

mediální partner - fy­zic­ká či práv­nic­ká oso­ba, kte­rá smluv­ně pro­pa­gu­je Por­tál,

Předmět inzerce – nabídka nebo poptávka služby, zboží nebo výrobku, která je obsahem inzerce,

poskytovatel/prodávající - fy­zic­ká či práv­nic­ká oso­ba, kte­rá na­bí­zí pro­dá­vá či pronajímá Předmět inzerce na Portálu,

objednavatel/kupující - fy­zic­ká či práv­nic­ká oso­ba, kte­rá po­ptá­vá či má zá­jem o koupi nebo pronájem Předmětu inzerce na Portálu,

poskytovatel/prodávající – pod­ni­ka­tel – fy­zic­ká nebo práv­nic­ká oso­ba, kte­rá na­pl­ňu­je podmín­ky a usta­no­ve­ní § 420 a 421 OZ,

nabídka - in­ze­rát vlo­že­ný na Por­tál na­bí­ze­jí­cí Předmět inzerce v soula­du s VOP,

poptávka - in­ze­rát vlo­že­ný na Por­tál po­ptá­va­jí­cí Předmět inzerce v sou­la­du s VOP,

kategorie - ad­re­sář na­bí­dek či po­ptá­vek roz­dě­le­ný dle obo­ro­vé či te­ma­tic­ké pří­sluš­nos­ti,

barterové kategorie - ka­te­go­rie umož­ňu­jí­cí vlo­že­ní in­ze­rá­tů (na­bí­dek i po­ptá­vek), kde uživatel ne­před­po­klá­dá plat­bu peně­zi, ale vý­mě­nou za ji­ný Předmět inzerce,

barter - směn­ný ob­chod, kte­rý se uza­ví­rá elek­tro­nic­kou do­ho­dou o smě­ně mezi uži­va­te­li Portá­lu. ­Uza­vře­ním ob­cho­du se rozumí elek­tro­nic­ké od­sou­hla­se­ní na­bíd­ky či po­ptáv­ky mezi registrovanými uži­va­te­li Por­tá­lu (po­sky­to­va­te­lem/​pro­dá­va­jí­cím a ob­jed­na­va­te­lem/​ku­pu­jí­cím) for­mou po­tvr­ze­ní ve for­mu­lá­ři,

hodnocení uživatele - po­dá­vá sub­jek­tiv­ní in­for­ma­ci o uži­va­te­li. Hod­no­ce­ní vždy udě­lu­je pouze pro­tistra­na na zá­kla­dě uza­vře­né­ho ob­cho­du. Sklá­dá se ze dvou hod­not. Prv­ní ur­ču­je pro­cen­tu­ál­ní prů­měr dle hod­no­ce­ní jed­not­li­vých kri­té­rií a dru­há hod­no­ta uka­zu­je na su­már­ní po­čet hod­no­ce­ní. Kaž­dý uži­va­tel má prá­vo na udě­le­né hod­no­ce­ní re­a­go­vat,

centrum sporů – po­rad­ní a po­moc­ný or­gán Pro­vo­zo­va­te­le, je­hož hlav­ním úko­lem je napomáhat bez­pro­blé­mo­vé­mu fungo­vá­ní Por­tá­lu a smír­né­mu ře­še­ní pří­pad­ných ne­jas­nos­tí či problémů mezi uži­va­te­li,

OZ – zá­kon č. 89/​2012 Sb., ob­čan­ský zá­ko­ník, v plat­ném zně­ní,

zmrazení profilu – zá­sah Pro­vo­zo­va­te­le do pro­fi­lu uži­va­te­le, kte­rým ve sta­no­ve­ných případech za­me­zí uži­va­te­li či­nit změ­ny v pro­fi­lu, jeho na­bíd­ky jsou vi­di­tel­né, ale ne­ak­tiv­ní a je mu za­me­ze­no ob­cho­do­vá­ní s ostat­ní­mi uži­va­te­li,

inzertní část Portálu (MARKET) – je sekce Portálu určená ke vkládání poptávek a nabídek členů Portálu a možnosti uzavírání dohod, nákupů, prodejů a pronájmů členů Portálu,

T-coin – virtuální měna používaná na Portálu. Podrobně v bodu 7.3.,

TOPování – je posunutí inzerce na přední místo, inzerát se chová jako nově vložený a navíc se objeví na home page v řádku "doporučujeme". 

3. Úprava právních vztahů

3.1. Tyto ob­chod­ní pod­mín­ky, kte­ré jsou ne­díl­nou sou­čás­tí smlou­vy o uží­vá­ní Por­tá­lu (dále jen „smlou­vy“), uza­vře­né mezi Pro­vo­zo­va­te­lem a uži­vate­lem, upra­vu­jí vzá­jem­ná prá­va a povin­nos­ti Pro­vo­zo­va­te­le a uži­va­te­lů Por­tá­lu ze smlou­vy a vzá­jem­ná prá­va a po­vin­nos­ti uživa­te­lů Por­tá­lu v sou­vis­los­ti s uží­vá­ním slu­žeb do­stup­ných na Por­tá­lu. Sou­část­mi obchodních pod­mí­nek mo­hou být pří­lo­hy, de­tail­ně de­fi­nu­jí­cí ně­kte­ré funk­ce či služ­by.

3.2 Usta­no­ve­ní těch­to ob­chod­ních pod­mí­nek pla­tí pro vzá­jem­né práv­ní vzta­hy mezi Provozova­te­lem a uži­va­te­lem, pokud není ve smlou­vě uve­de­no ji­nak nebo po­kud není plat­nost ně­kte­rých usta­no­ve­ní těch­to ob­chod­ních pod­mí­nek smlou­vou vy­lou­če­na.

3.3. Otáz­ky ne­u­pra­ve­né smlou­vou ani tě­mi­to ob­chod­ní­mi pod­mín­ka­mi se řídí zá­ko­nem č. 89/​2012 Sb., ob­čan­ský zá­ko­ník, v plat­ném zně­ní, a dal­ší plat­nou le­gisla­ti­vou České re­pub­li­ky, a to i v pří­pa­dě pří­tom­nos­ti me­zi­ná­rod­ní­ho prv­ku.

4. Webový portál Reality Forum www.reality-tf.cz

4.1. Webo­vý Por­tál umož­ňu­je po­sky­to­va­te­lům/​prodávají­cím na­bí­zet své Předměty inzerce k prodeji nebo pronájmu tře­tím oso­bám – objednate­lům/​ku­pu­jí­cím, popř. ob­jed­na­te­lům/​ku­pu­jí­cím vklá­dat své po­ptáv­ky Předmětů inzerce. Pro­vo­zo­va­te­li vzni­ká vůči posky­to­va­te­lům/​pro­dá­va­jí­cím ná­rok na provi­zi v sou­la­du s pro­viz­ním sys­té­mem, pří­pad­ně na po­plat­ky za jimi ob­jed­na­né služ­by nebo zbo­ží, a to za pod­mí­nek uve­de­ných v těch­to obchodních pod­mín­kách.

4.2. Pro­vo­zo­va­tel nenabízí v rámci inzertní sekce Portálu vlast­ní služby/​zbo­ží k pro­de­ji ani k pronájmu a neúčast­ní se ja­kým­ko­liv způsobem uza­ví­rá­ní kup­ních nebo nájemních smluv, smluv o dílo či ji­ných smluv mezi uži­va­te­li, v této souvislosti tedy ne­ú­čtu­je objednate­lům/​ku­pu­jí­cím žád­né ná­kla­dy na dodá­ní slu­žeb/​zbo­ží. Pro­vo­zo­va­tel rov­něž ne­pro­vá­dí kon­t­ro­lu na­bí­ze­ných Předmětů inzerce v inzertní sekci Portálu a ne­ga­ran­tu­je spl­ně­ní smluv a ji­ných do­hod uza­vře­ných mezi uživateli.

4.3. Pří­pad­né stíž­nos­ti k fun­go­vá­ní Por­tá­lu nebo k čin­nos­ti Pro­vo­zo­va­te­le mo­hou uži­va­te­lé Pro­vo­zo­va­te­li sdě­lit prostřednic­tvím e-mai­lu: info@reality-tf.cz. V pří­pa­dě ne­spo­ko­je­nos­ti uži­va­te­le s vy­ře­še­ním stíž­nos­ti Pro­vo­zo­va­te­le nebo v pří­pa­dě, že uži­va­tel ne­chce ko­mu­ni­ko­vat s Pro­vo­zo­va­te­lem, je opráv­něn ob­rá­tit se se svý­mi stíž­nost­mi na pří­sluš­ný or­gán do­hle­du, kterým je Česká ob­chod­ní in­spek­ce (ČOI).  

5. Registrace uživatele

5.1. Pří­stup a re­gis­tra­ce uži­va­te­le na Por­tá­le jsou dob­ro­vol­né a bez­plat­né. Pro­vo­zo­va­tel si však vy­hra­zu­je prá­vo zpřístup­nit ně­kte­ré služ­by na Por­tá­lu pou­ze re­gis­tro­va­ným uži­va­te­lům, popř. uži­va­te­lům s ur­či­tým dru­hem člen­ství. Pro­vo­zo­va­tel si dále vy­hra­zu­je prá­vo zpo­plat­nit služ­by, popř. ně­kte­ré služ­by, po­sky­to­va­né Por­tá­lem, kte­ré v sou­čas­nos­ti nejsou zpo­plat­ně­né pod­le plat­né­ho ce­ní­ku.

5.2. Re­gis­tra­cí se ro­zu­mí za­re­gis­tro­vá­ní uži­va­te­le na webo­vém por­tá­lu www.reality-tf.cz, kdy si uži­va­tel zvo­lí "nick" (pře­zdív­ku) a je mu generováno hes­lo. Re­gis­tra­cí je uži­va­te­li umož­ně­no vy­u­ží­vat pl­ných slu­žeb v rám­ci ce­lé­ho webo­vé­ho Por­tá­lu, jako je vlo­že­ní poptávky, ko­mu­ni­ka­ce s ostat­ní­mi uži­va­te­li, vy­u­ží­vá­ní BLOGu a INFO zóny, s vý­jim­kou re­a­li­za­ce ob­cho­du sa­mot­né­ho.

5.3. Pro mož­nost re­a­li­za­ce sa­mot­né­ho ob­cho­du pro­střed­nic­tví Por­tá­lu, zejmé­na pro vy­sta­ve­ní na­bíd­ky, musí uži­va­tel na zá­kla­dě vý­zvy do­pl­nit v profilu uži­va­te­le (MŮJ PRO­FIL) osob­ní ne­ve­řej­né/​fak­tu­rač­ní úda­je. Vy­u­ží­vá­ní dal­ších pré­mi­o­vých slu­žeb Por­tá­lu bude uži­va­te­li zpřístup­ně­no po splně­ní pod­mí­nek pod­le bodu 7.1. níže. Pod­mín­kou pro re­a­li­za­ci ob­cho­du uži­va­te­lem star­ším 15 let je ne­zbyt­né do­lo­žit pí­sem­ný sou­hlas zá­kon­né­ho zá­stup­ce.

5.4. Pro zís­ká­ní sta­tu­tu „ově­ře­ný uži­va­tel“ může uži­va­tel po­žá­dat Pro­vo­zo­va­te­le o ově­ře­ní úda­jů (ve­ri­fi­ka­ci) klik­nu­tím na tla­čít­ko „za­žá­dat o ově­ře­ní“ ve for­mu­lá­ři pro­fi­lu uži­va­te­le s tím, že mu bude za­slán e-mail s in­struk­ce­mi o dal­ším po­stu­pu. Ve­ri­fi­ka­ce bude pro­ve­de­na Pro­vo­zo­va­te­lem na zá­kla­dě uži­va­te­lem do­lo­že­ných po­ža­do­va­ných do­kla­dů po je­jich fy­zic­kém ob­dr­že­ní Pro­vo­zo­va­te­lem. Ve­ri­fi­ka­ce uži­va­te­le je ne­zbyt­nou pod­mín­kou v pří­pa­dě, že má být uži­va­te­li vy­plá­ce­na finanční část­ka, zís­ka­ná pro­střed­nic­tvím Por­tá­lu.

5.5. Uži­va­tel je po­vi­nen po­skyt­nout Pro­vo­zo­va­te­li ak­tu­ál­ní, úpl­né, správ­né a prav­di­vé informa­ce. O je­jich změ­ně je uži­va­tel po­vi­nen Pro­vo­zo­va­te­le nepro­dle­ně in­for­mo­vat. Provozo­va­tel si vy­hra­zu­je prá­vo zmra­zit pro­fil uži­va­te­le, kte­rý změ­ny iden­ti­fi­kač­ních úda­jů ne­o­zná­mí. Provo­zo­va­tel je rov­něž opráv­něn vy­zvat uži­va­te­le v pří­pa­dě po­chyb­nos­tí o správnos­ti úda­jů za­da­ných při re­gis­tra­ci k pro­ká­zá­ní je­jich správ­nos­ti a prav­di­vos­ti. Ne­bu­de-li této vý­zvě v přimě­ře­né době vy­ho­vě­no, je Pro­vo­zo­va­tel opráv­něn pro­fil uži­va­te­le zmra­zit, popř. od­stra­nit. Pro­vo­zo­va­tel ne­ne­se od­po­věd­nost za pří­pad­né po­skyt­nu­tí ne­ú­pl­ných či nepravých úda­jů, nene­se od­po­věd­nost ani v pří­pad­ě ne­správ­né, popř. fik­tiv­ní iden­ti­ty registrova­né­ho uži­va­te­le.

5.6. Do­kon­če­ním re­gis­tra­ce pod­le bodu 5.1. uza­ví­rá uži­va­tel s Pro­vo­zo­va­te­lem Por­tá­lu smlouvu o jeho uží­vá­ní a vy­slo­vu­je tím sou­hlas s tě­mi­to ob­chod­ní­mi pod­mín­ka­mi.

5.7. Uži­va­te­lé ani zá­jem­ci ne­ma­jí práv­ní ná­rok na uží­vá­ní Por­tá­lu ani na uza­vře­ní smlou­vy. Pro­vo­zo­va­tel má prá­vo ne­po­vo­lit re­gis­tra­ci zá­jem­ci o ni, od­stou­pit od smlou­vy s uži­va­te­lem, ome­zit nebo za­me­zit jeho pří­stu­pu k ně­kte­rým služ­bám Por­tá­lu, a to za pod­mí­nek uve­de­ných v těch­to ob­chod­ních pod­mín­kách.

5.8. Uži­va­tel má prá­vo kdy­ko­li od smlou­vy o uží­vá­ní Por­tá­lu od­stou­pit sdě­le­ním této sku­teč­nos­ti Pro­vo­zo­va­te­li pro­střed­nic­tvím e-mai­lu. Po ob­dr­že­ní e-mai­lo­vé zprá­vy uži­va­te­le s vyjádře­ním této jeho vůle Pro­vo­zo­va­te­lem, bude v pří­pa­dě uži­va­te­le se stan­dard­ním členstvím re­gis­tra­ce Pro­vo­zo­va­te­lem ve lhů­tě do 14 dnů zru­še­na a zá­ro­veň bude od­stra­něn uži­va­te­lův pro­fil. V pří­pa­dě uži­va­te­le s placeným pau­šál­ním člen­stvím do­jde ke zru­še­ní re­gis­tra­ce a od­stra­ně­ní pro­fi­lu ve lhů­tě do 14 dnů od dne uply­nu­tí doby před­pla­ce­né­ho člen­ství. Zruše­ním re­gis­tra­ce do­chá­zí k ukon­če­ní smlou­vy o uží­vá­ní Por­tá­lu s Pro­vo­zo­va­te­lem. Zru­še­ní regis­tra­ce a ukon­če­ní smlou­vy ne­zba­vu­je uži­va­te­le povinnosti spl­nit veš­ke­ré zá­vaz­ky a povinnos­ti, kte­ré mu ke dni zru­še­ní re­gis­tra­ce vznik­ly v sou­vis­los­ti s uží­vá­ním Por­tá­lu vůči Provo­zo­va­te­li nebo tře­tím oso­bám.

5.9. Pro­vo­zo­va­tel má prá­vo od­stou­pit od smlou­vy o uží­vá­ní Por­tá­lu, popř. zmra­zit pro­fil uživa­te­le v pří­pa­dě, že uži­va­tel pod­stat­ným způ­so­bem po­ru­šil smlou­vu a tyto ob­chod­ní podmín­ky, popř. zá­vaz­né práv­ní před­pi­sy, po­ško­zu­je dob­ré jmé­no Por­tá­lu či Pro­vo­zo­va­te­le, nebo je dů­vod­ně po­de­zře­lý, že má v úmys­lu svým jed­ná­ní způ­so­bit ško­du tře­tím oso­bám. Provozovatel má prá­vo od­stou­pit od smlou­vy o uží­vá­ní Por­tá­lu, popř. zmra­zit pro­fil uži­va­te­le zejmé­na z dů­vo­du: - ne­u­ve­de­ní prav­di­vých úda­jů při re­gis­tra­ci, popř. ne­o­zná­me­ní změn těch­to úda­jů, - vy­zý­vá­ní k uza­vře­ní ob­cho­du mimo Por­tál, - uve­de­ní kon­takt­ních úda­jů v roz­po­ru s bo­dem 6.6., - ne­o­práv­ně­né­ho na­klá­dá­ní s pro­fi­lem ji­né­ho uži­va­te­le, - zma­ře­ní ob­cho­du ne­do­dá­ním Předmětu inzerce po­sky­to­va­te­lem/​pro­dá­va­jí­cím v sou­la­du s uza­vře­nou smlou­vou, - zma­ře­ní ob­cho­du, ne­pře­vze­tí Předmětu inzerce ob­jed­na­te­lem/​ku­pu­jí­cím v sou­la­du s uza­vře­nou smlouvou, - po­sky­to­vá­ní Předmětu inzerce, je­hož vlast­nos­ti ne­od­po­ví­da­jí je­jich po­pi­su v nabíd­ce, - po­sky­to­vá­ní Předmětu inzerce v roz­po­ru s bo­dem 6.5. níže, - ro­ze­sí­lá­ní ne­vy­žá­da­ných ob­chod­ních sdě­le­ní (spam) apod.O od­stou­pe­ní od smlou­vy, popř. zmra­ze­ní pro­fi­lu, a jeho dů­vo­dech je Pro­vo­zo­va­tel po­vi­nen uži­va­te­le in­for­mo­vat pro­střed­nic­tvím e-mai­lu.

5.10. Zá­ni­kem nebo zru­še­ním smlou­vy o uží­vá­ní Por­tá­lu ne­za­ni­ká prá­vo na ná­hra­du ško­dy ani usta­no­ve­ní tý­ka­jí­cí se těch práv a po­vin­nos­tí, z je­jichž po­va­hy vy­plý­vá, že mají tr­vat i po ukon­če­ní smlou­vy, zejmé­na po­vin­nost po­skyt­nout pe­ně­ži­tá pl­ně­ní za pl­ně­ní po­skyt­nu­tá před účin­nos­tí od­stou­pe­ní apod. 

6. Způsob uskutečnění obchodu na Portálu reality-tf.cz

6.1. Po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí vy­sta­vu­je Předmět inzerce pro­střed­nic­tvím for­mu­lá­ře, v němž je po­vi­nen uvést: zda se jedná o inzerci soukromou či komerční, po­pis Předmětu inzerce, stav Předmětu inzerce (nové či po­u­ži­té), cenu Předmětu inzerce, pla­teb­ní a do­da­cí pod­mín­ky, ko­neč­nou výši ná­kla­dů souvi­se­jí­cích s do­ru­če­ním Předmětu inzerce, pří­pad­né zá­ru­ky po­sky­to­va­né po­sky­to­va­te­lem/​prodáva­jí­cím a re­gi­on pů­sob­nos­ti. Po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí – pod­ni­ka­tel je opráv­něn na­bí­zet i Předmět inzerce, k ně­muž v oka­mži­ku vy­sta­ve­ní na­bíd­ky nemá vlast­nic­ké prá­vo. Na tuto sku­teč­nost je však po­vi­nen vý­slov­ně upo­zor­nit v po­pi­su Předmětu inzerce.

6.2. Pro­vo­zo­va­tel ne­ne­se od­po­věd­nost za ob­sah po­pi­su Předmětu inzerce. Vy­hra­zu­je si však prá­vo od­stra­nit či změ­nit po­pis Předmětu inzerce (např. od­stra­nit text, fo­to­gra­fii), do­zví-li se o prokazatel­ném po­ru­še­ní au­tor­ských práv či práv prů­mys­lo­vých (zejm. k ochran­ným známkám) ze stra­ny po­sky­to­va­te­le/​pro­dá­va­jí­cí­ho.

6.3. Předmět inzerce musí po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí umís­tit v ka­te­go­rii, kte­rá mu nej­lé­pe odpovídá. Po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí je po­vi­nen umís­ťo­vat po­dob­né Předměty inzerce do stej­né kategorie. Pro­vo­zo­va­tel si vy­hra­zu­je prá­vo pře­mís­tit na­bíd­ku do od­po­ví­da­jí­cí ka­te­go­rie nebo ji odstra­nit. Poskytovatel/prodávající může pro své Předměty inzerce umístit ve více kategoriích, pokud podstata nabídky odpovídá i jiným kategoriím.

6.4. Po­pis vy­sta­ve­ného Předmětu inzerce musí být přes­ný a úpl­ný, uve­de­ný vždy v čes­kém ja­zy­ce. Lze při­po­jit i po­pis v ja­zy­ce ji­ném. Po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí je opráv­něn k po­pi­su Předmětu inzerce při­po­jit i fo­to­gra­fii, kte­rá musí od­po­ví­dat sku­teč­né­mu sta­vu Předmětu inzerce v době je­ho vy­sta­ve­ní. Po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí je po­vi­nen v po­pi­su Předmětu inzerce uvést ja­ké­ko­liv vady, včet­ně pří­pad­né­ho po­ško­ze­ní oba­lu. Po­pis Předmětu inzerce se smí tý­kat pou­ze Předmětu inzerce umístě­né­ho do na­bíd­ky na Por­tá­le. Po­pi­su Předmětu inzerce ne­smí být vy­u­ží­vá­no jako in­zer­ce či re­kla­my na Předmětu inzerce na­bí­ze­né mimo Portál reality-tf.cz.

6.5. Po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí ne­smí na Por­tá­le vy­sta­vit na­bíd­ku Předmětu inzerce, kte­rá:

- po­ru­šu­je prá­va du­šev­ní­ho vlast­nic­tví ji­ných osob (au­tor­ská prá­va, prá­va au­tor­ským prá­vem sou­vi­se­jí­cí, prá­va prů­mys­lo­vé­ho vlast­nic­tví apod.),

- ob­sa­hu­je ne­o­práv­ně­ně po­u­ži­té ochran­né znám­ky, ob­chod­ní jmé­na a chrá­ně­né ozna­če­ní půvo­du, ke kte­rým pří­slu­ší vý­hrad­ní prá­vo tře­tí oso­by, anebo ja­ké­ko­li ozna­če­ní s ním zaměnitel­né,

- ob­sa­hu­je čás­ti, kte­ré pod­ně­cu­jí nebo smě­řu­jí k ne­pl­ně­ní zá­ko­nem ulo­že­né po­vin­nos­ti, trestné­mu činu nebo ji­né­mu pro­ti­práv­ní­mu jed­ná­ní, schva­lu­jí trest­ný čin nebo jiné pro­ti­práv­ní jed­ná­ní nebo ve­řej­ně vy­chva­lu­je pro trest­ný čin jeho pa­cha­te­le,

- ob­sa­hu­je čás­ti, kte­ré svá­dě­jí k zne­u­ží­vá­ní omam­ných a psy­cho­t­rop­ních lá­tek a jedů nebo jiných ži­vo­tu ne­bez­peč­ných lá­tek, pod­ně­cu­jí nebo pod­po­ru­jí je­jich zne­u­ží­vá­ní,

- ob­sa­hu­je čás­ti, kte­ré ha­no­bí ně­kte­rý ná­rod, jeho ja­zyk, rasu nebo et­nic­kou sku­pi­nu nebo skupi­nu oby­va­tel pro je­jich ná­rod­nost, po­li­tic­ké pře­svěd­če­ní, vy­zná­ní nebo že je bez vy­zná­ní,

- ob­sa­hu­je čás­ti, kte­ré ve­řej­ně pod­ně­cu­jí k ne­ná­vis­ti k ně­kte­ré­mu ná­ro­du, rase, et­nic­ké skupině, ná­bo­žen­ství, tří­dě nebo jiné sku­pi­ně osob nebo k ome­zo­vá­ní práv a svo­bod je­jich přísluš­ní­ků,

- ob­sa­hu­je po­plaš­nou zprá­vu, kte­rá je ne­prav­di­vá,- ob­sa­hu­je por­no­gra­fic­kou té­ma­ti­ku, por­no­gra­fic­ké zna­ky, fo­to­gra­fie nebo pro­sti­tu­ci,

- od­po­ru­je dob­rým mra­vům.

6.6. Po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí ne­smí na Por­tá­le vy­sta­vit na­bíd­ku, ob­sa­hu­jí­cí od­ka­zy na jakékoli webo­vé strán­ky, e-mai­lo­vé ad­re­sy, te­le­fon­ní čís­la, od­ka­zy na fa­ce­book nebo fotogale­rie či jiné for­my kon­tak­tů. Uve­de­né úda­je ne­smí uži­va­tel po­u­ží­vat ani při ko­mu­ni­ka­ci s ostat­ní­mi uži­va­te­li v rám­ci sjed­ná­vá­ní po­drob­nos­tí ob­cho­du. Za­ká­zá­no je také vy­bí­zet či záměr­ně umož­ňo­vat do­hle­dá­ní uve­de­ných úda­jů. Toto ne­pla­tí, má-li uži­va­tel vyšší typ člen­ství, které to umožňuje.

6.7. Ob­chod je mož­né usku­teč­nit vždy pou­ze v rám­ci kon­krét­ní­ho po­sky­to­va­te­le/​prodávajícího. Nelze kom­bi­no­vat do jed­né ob­jed­náv­ky Předměty inzerce ji­ných po­sky­to­va­te­lů/​prodá­va­jí­cích. V pří­pa­dě, že ob­jed­na­tel/​ku­pu­jí­cí vy­be­re do ko­ší­ku Předměty inzerce růz­ných posky­to­va­te­lů/​pro­dá­va­jí­cích, sys­tém pře­roz­dě­lí ob­jed­náv­ky tak, aby do­šlo k ne­za­mě­ni­tel­né­mu uza­vře­ní smlou­vy o dílo, resp. kup­ní smlou­vy vždy pou­ze s kon­krét­ním po­sky­to­va­te­lem/​prodá­va­jí­cím.

6.8. Pro po­sky­to­va­te­le/​pro­dá­va­jí­cí­ho i pro ob­jed­na­te­le/​ku­pu­jí­cí­ho jsou zá­vaz­né po­pis Předmětu inzerce a cena zve­řej­ně­ná v na­bíd­ce na Por­tá­le v oka­mži­ku usku­teč­ně­ní zá­vaz­né ob­jed­náv­ky objed­na­te­lem/​ku­pu­jí­cím, není-li do­da­teč­ně stra­na­mi do­hod­nu­to ji­nak.

6.9. Objednávka V pří­pa­dě na­bíd­ky po­sky­to­va­te­le/​pro­dá­va­jí­cí­ho, v ko­lon­ce „Typ in­ze­rá­tu“ ozna­če­né „pro­dám tak, jak je, není tře­ba dal­ší ko­mu­ni­ka­ce s ku­pu­jí­cím“, je bez dal­ší­ho ob­jed­náv­ka ob­jed­na­te­le/​ku­pu­jí­cí­ho, uči­ně­ná pro­střed­nic­tvím Por­tá­lu, po­va­žo­vá­na za zá­vaz­nou. K při­ja­té ob­jed­náv­ce je po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí po­vi­nen se vy­já­d­řit nej­poz­dě­ji do 5 pra­cov­ních dnů od je­jí­ho při­je­tí. Po­tvr­ze­ním ob­jed­náv­ky ze stra­ny po­sky­to­va­te­le/​pro­dá­va­jí­cí­ho je ob­chod uza­vřen. Ne­vy­já­d­ří-li se po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí k při­ja­té ob­jed­náv­ce v uve­de­né lhů­tě, je po­va­žo­vá­na za zamítnu­tou a bude na Por­tá­lu stor­no­vá­na. V pří­pa­dě na­bíd­ky po­sky­to­va­te­le/​pro­dá­va­jí­cí­ho, v ko­lon­ce „Typ in­ze­rá­tu“ ozna­če­né „po­tře­bu­ji s ku­pu­jí­cím/​pro­dá­va­jí­cím do­mlu­vit po­drob­nos­ti“, je ob­jed­náv­ka ob­jed­na­te­le/​ku­pu­jí­cí­ho, uči­ně­ná pro­střed­nic­tvím Por­tá­lu, ne­zá­vazná, a je mož­né ji kdy­ko­li zru­šit. Zá­vaz­nou se stá­vá až po ná­sled­ném sjed­ná­ní všech ne­zbyt­ných ná­le­ži­tos­tí uza­ví­ra­né smlou­vy obě­ma stra­na­mi. Po­tvr­ze­ním zá­vaz­né ob­jed­náv­ky ze stra­ny po­sky­to­va­te­le/​pro­dá­va­jí­cí­ho je ob­chod uza­vřen.

6.10. Platby za objednané Předměty inzerce Cenu za ob­jed­na­né Předměty inzerce je mož­né uhra­dit v ho­to­vos­ti při pře­dá­ní Předmětu inzerce, převodem na účet po­sky­to­va­te­le/​pro­dá­va­jí­cí­ho. Ob­jed­na­tel/​ku­pu­jí­cí je vždy po­vi­nen zvo­lit si kon­krét­ní způ­sob úhra­dy ceny. V pří­pa­dě plat­by pře­vo­dem na účet po­sky­to­va­te­le/​pro­dá­va­jí­cí­ho je cena uhra­ze­na oka­mži­kem při­psá­ní plat­by na ban­kov­ní účet po­sky­to­va­te­le/​pro­dá­va­jí­cí­ho.

a) Plat­ba v ho­to­vos­ti při pře­dá­ní Předmětu inzerce. Při zvo­le­né plat­bě v ho­to­vos­ti ob­dr­ží po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí na svém pro­fi­lu na Por­tá­le a záro­veň na svůj e-mail upo­zor­ně­ní o re­a­li­zo­va­né zá­vaz­né ob­jed­náv­ce s vý­zvou k po­tvr­ze­ní při­je­tí plat­by. Po po­tvr­ze­ní plat­by po­sky­to­va­te­lem/​pro­dá­va­jí­cím a po­tvr­ze­ní do­dá­ní Předmětu inzerce ob­jed­na­te­lem/​ku­pu­jí­cím je za­káz­ka uza­vře­na. Plat­bu je ob­jed­na­tel/​ku­pu­jí­cí po­vi­nen za­pla­tit při pře­dá­ní Předmětu inzerce, nej­poz­dě­ji však do 5 pra­cov­ních dnů ode dne uza­vře­ní ob­cho­du, ne­do­hod­nou-li se stra­ny ji­nak.

b) Plat­ba pře­vo­dem na účet po­sky­to­va­te­le/​pro­dá­va­jí­cí­ho. Při zvo­le­né plat­bě pře­vo­dem na účet po­sky­to­va­te­le/​pro­dá­va­jí­cí­ho je ob­jed­na­te­li/​ku­pu­jí­cí­mu za­slán e-mail s pla­teb­ní­mi úda­ji po­sky­to­va­te­le/​pro­dá­va­jí­cí­ho. Po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí ob­dr­ží na svém pro­fi­lu na Por­tá­le a zá­ro­veň na svůj e-mail upo­zor­ně­ní o re­a­li­zo­va­né zá­vaz­né objednáv­ce s vý­zvou k po­tvr­ze­ní při­je­tí plat­by. Po po­tvr­ze­ní plat­by po­sky­to­va­te­lem/​prodávají­cím a po­tvr­ze­ní do­dá­ní Předmětu inzerce ob­jed­na­te­lem/​ku­pu­jí­cím je za­káz­ka uza­vře­na. Plat­bu je ob­jed­na­tel/​ku­pu­jí­cí po­vi­nen po­u­ká­zat nej­poz­dě­ji do 5 pra­cov­ních dnů ode dne uzavře­ní ob­cho­du, ne­do­hod­nou-li se stra­ny ji­nak.

c) Platba s využitím úschovy ceny u třetí strany. Při zvolené platbě poskytovatel/prodávající a objednatel/kupující mezi sebou a třetí stranou uzavírají samostatný dokument o podmínkách úhrady, úschovy a výplaty ceny. Provozovatel nenese odpovědnost za tento dokument ani třetí stranu. Poskytovatel/prodávající a objednatel/kupující za tuto volbu platby nesou odpovědnost sami.

6.11. Dodání a předání Předmětu inzerce Po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí je po­vi­nen vy­ří­dit ob­jed­náv­ku, včet­ně pře­dá­ní Předmětu inzerce nej­poz­dě­ji do 5 pra­cov­ních dnů od ob­dr­že­ní plat­by, ne­do­hod­nou-li se stra­ny ji­nak. Pře­dá­vá-li po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí Předmět inzerce pro­střed­nic­tvím poš­ty či ji­né­ho do­prav­ce, po ce­lou dobu pře­pra­vy nese nebez­pe­čí na­ho­di­lé zká­zy a na­ho­di­lé­ho zhor­še­ní věci po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí.

6.12.  Po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí je po­vi­nen vy­sta­vit ob­jed­na­te­li/​ku­pu­jí­cí­mu da­ňo­vý do­klad (fak­tu­ru), popř. jiný pod­klad pro plat­bu, v sou­la­du s pří­sluš­ný­mi zá­kon­ný­mi usta­no­ve­ní­mi, a to ve lhů­tě do 5 dnů ode dne uza­vře­ní smlou­vy a ob­dr­že­ní plat­by na po­skyt­nu­té Předměty inzerce a za­slat jej ob­jed­na­te­li/​ku­pu­jí­cí­mu pro­střed­nic­tvím elek­tro­nic­ké poš­ty na jeho e-mai­lo­vou adresu, uve­de­nou v pro­fi­lu uži­va­te­le.

6.13. Pro­vo­zo­va­tel ne­ne­se žád­nou od­po­věd­nost za do­dá­ní či pře­dá­ní Předmětu inzerce ze strany  po­sky­to­va­te­le/​pro­dá­va­jí­cí­ho, ani za úhra­du za Předmět inzerce ze stra­ny objedna­te­le/​ku­pu­jí­cí­ho.

6.14. Úpra­va práv a po­vin­nos­tí ze smlou­vy, uza­vře­né mezi po­sky­to­va­te­lem/​pro­dá­va­jí­cím a ob­jed­na­te­lem/​ku­pu­jí­cím, se řídí obec­ný­mi práv­ní­mi před­pi­sy, zejmé­na OZ. Je-li po­sky­to­va­tel/​pro­dá­va­jí­cí pod­ni­ka­te­lem ve smys­lu ust. § 420 a násl. OZ a ob­jed­na­tel/​ku­pu­jí­cí spo­tře­bi­te­lem ve smys­lu ust. § 419 OZ, po­u­ži­je se na uza­ví­ra­né smlou­vy úpra­va tzv. spo­tře­bi­tel­ských smluv ve smys­lu ust. § 1810 a násl. OZ. 

6.15. Bar­te­ro­vé ob­cho­dy jsou pří­stup­né pou­ze uži­va­te­lům s typem člen­ství, který které to umožnuje (viz. bod 7.1. níže). 

7. Provize a poplatky za služby, členství, T-coiny

7.1. Uživatel při registraci získává bezplatné členství Standard. Zároveň má možnost si aktivovat vyšší typ placeného členství. Standardní členství určené pro soukromou inzerci je bez­plat­né a umož­ňu­je po­u­ží­vá­ní všech zá­klad­ních funk­cí Por­tá­lu. Vyšší typ placeného člen­ství je po­sky­to­vá­no ve for­mě Op­ti­mal a Pro­fi. U těchto člen­ství pla­tí uži­va­tel Pro­vo­zo­va­te­li mě­síč­ní pau­šál­ní část­ku sta­no­ve­nou pro jed­not­li­vé for­my v plat­ném cení­ku. Uži­va­tel s vyšším typem placeného člen­ství má k dis­po­zi­ci roz­ší­ře­né funk­ce Por­tá­lu. Podrobné in­for­ma­ce o pří­stup­ných funk­cích Por­tá­lu pro jed­not­li­vé typy člen­ství jsou do­stup­né v INFO. 

7.2.  Po­pla­tek za vyšší typ placeného člen­ství je mož­né uhra­dit bez­ho­to­vost­ním pře­vo­dem přísluš­né částky ve pro­spěch účtu Pro­vo­zo­va­te­le.  Služ­by Por­tá­lu, od­po­ví­da­jí­cí zvo­le­nému typu člen­ství, bu­dou uži­va­te­li zpří­stup­ně­ny maximálně do jed­no­ho týd­ne ode dne při­psá­ní této částky na účet Pro­vo­zo­va­te­le.

7.3. T-co­i­ny jsou vnitř­ní vir­tu­ál­ní mě­nou, po­u­ží­va­nou na Por­tá­le. Hod­no­ta jed­no­ho T-co­i­nu je sta­no­ve­na plat­ným ce­ní­kem (IN­FO). Uži­va­tel jimi může hra­dit vyu­ží­va­né služ­by na Por­tá­lu, zejmé­na TOPo­vat své na­bíd­ky, hra­dit po­plat­ky za pau­šál­ní členství, na­ku­po­vat vy­bra­né pro­duk­ty a služ­by v e-sho­pu.

T-coin lze zís­kat: 
- je­jich ná­ku­pem na pro­fi­lu uži­va­te­le v sek­ci „Moje pe­ně­žen­ka“, 
- jako od­mě­nu Pro­vo­zo­va­te­le za ak­ti­vi­tu uži­va­te­le ve pro­spěch Por­tá­lu, zejmé­na za po­moc při pro­pa­ga­ci Por­tá­lu (pod­mín­ky vždy ak­tu­ál­ně spe­ci­fi­ko­vá­ny v IN­FO), 
- v rám­ci vý­hod pau­šál­ní­ho člen­ství, 
- pře­ve­de­ním hod­no­ty z af­fi­li­a­te pro­fi­lu u uži­va­te­lů, kte­ří ne­do­lo­ží opráv­ně­ní k pod­ni­ká­ní.

T-coin nelze pře­vést do re­ál­né měny a vy­pla­tit. 

8. Systém topování nabídek

8.1. Uži­va­tel má při vy­u­ží­vá­ní slu­žeb Por­tá­lu mož­nost to­po­vat svo­ji na­bíd­ku, tzn. za úče­lem zvý­še­ní úspěš­nos­ti po­su­nout svo­ji na­bíd­ku na jed­nu z před­ních po­zic na ti­tul­ní stra­ně Por­tá­lu.

8.2. K to­po­vá­ní je nut­né mít do­sta­teč­ný kre­dit T-co­i­nů. Hod­no­ta T-co­i­nu pro to­po­vá­ní je stano­ve­na v plat­ném ce­ní­ku, do­stup­ném v IN­FO.

8.3. Změ­na zob­ra­ze­ní to­po­va­ných na­bí­dek se pro­ve­de vždy při no­vém na­čte­ní ti­tul­ní stra­ny Por­tá­lu. To­po­vá­ní všech na­bí­dek je au­to­ma­ti­zo­vá­no, Pro­vo­zo­va­tel nemá mož­nost toto zobraze­ní ovliv­ňo­vat.   

9. Práva a povinnosti

9.1. Uži­va­tel je po­vi­nen se­zná­mit se před za­po­če­tím uží­vá­ní Por­tá­lu s tě­mi­to ob­chod­ní­mi podmín­ka­mi a uží­vat služ­by Por­tá­lu v sou­la­du s nimi tak, aby tím ne­do­chá­ze­lo k po­ru­šo­vá­ní těch­to ob­chod­ních pod­mí­nek, zá­vaz­ných práv­ních před­pi­sů nebo obec­ných etic­kých pra­vi­del.

9.2. Uži­va­tel je po­vi­nen za­bez­pe­čit dů­věr­nost své­ho pro­fi­lu uži­va­te­le, svých iden­ti­fi­kač­ních úda­jů a he­sel, po­třeb­ných k re­gis­tra­ci, zejmé­na je ne­sdě­lo­vat tře­tím oso­bám. Pro­vo­zo­va­tel nene­se od­po­věd­nost za ztrá­tu he­sel, le­da­že by byla způ­so­be­na úmy­sl­ným jed­ná­ním nebo hrubou ne­dba­los­tí Pro­vo­zo­va­te­le. V pří­pa­dě zjiš­tě­ní zne­u­ži­tí jeho iden­ti­fi­kač­ních úda­jů nebo he­sel tře­tí oso­bou je uži­va­tel po­vi­nen bez­od­klad­ně tuto sku­teč­nost sdě­lit Pro­vo­zo­va­te­li, ji­nak od­po­ví­dá za ško­du vzniklou zne­u­ži­tím úda­jů Pro­vo­zo­va­te­li.

9.3. Uži­va­tel je po­vi­nen v pří­pa­dě zjiš­tě­ní zne­u­ži­tí au­tor­ských práv nebo ji­ných práv, souvisejí­cích s ob­sa­hem po­sky­to­va­ným na Por­tá­le, bez­od­klad­ně tuto sku­teč­nost ozná­mit Provo­zo­va­te­li. 

9.4. Uži­va­tel bere na vě­do­mí, že pro­gra­mo­vé vy­ba­ve­ní a dal­ší sou­čás­ti tvo­ří­cí webo­vé rozhraní Por­tá­lu, včet­ně de­sig­nu strá­nek, gra­fic­kých prv­ků, veš­ke­rých vy­ob­ra­ze­ní a tex­tů atd., jsou chrá­ně­ny au­tor­ským prá­vem. Uži­va­tel se za­va­zu­je, že ne­bu­de vy­ko­ná­vat žád­nou čin­nost, kte­rá by moh­la jemu nebo tře­tím oso­bám umož­nit ne­o­práv­ně­ně za­sa­ho­vat či ne­o­práv­ně­ně užít pro­gra­mo­vé vy­ba­ve­ní nebo dal­ší sou­čás­ti tvo­ří­cí webo­vé roz­hra­ní ob­cho­du.

9.5. Uži­va­tel není v sou­vis­los­ti s uží­vá­ním Por­tá­lu opráv­něn uží­vat soft­ware nebo ob­dob­né me­cha­nismy a opat­ře­ní, kte­ré by moh­ly na­ru­šit funk­ce Por­tá­lu, nebo by moh­lo do­chá­zet k nepři­mě­ře­né­mu za­tě­žo­vá­ní ser­ve­ru Pro­vo­zo­va­te­le. Uži­va­tel není opráv­něn ja­kým­ko­liv způsobem za­sa­ho­vat do Por­tá­lu, mě­nit či blo­ko­vat jeho ob­sah a ja­kým­ko­liv způ­so­bem narušovat jeho čin­nost.

9.6. Pro­vo­zo­va­tel je opráv­něn kdy­ko­li pod­le své­ho uvá­že­ní bez před­cho­zí­ho upo­zor­ně­ní uživa­te­le ukon­čit, po­za­sta­vit nebo ome­zit po­sky­to­vá­ní ja­ké­ko­li služ­by nebo změ­nit způ­sob po­sky­to­vá­ní ja­ké­ko­li služ­by, a to ve vzta­hu ke všem uži­va­te­lům nebo ve vzta­hu pou­ze k někte­rým, a to včet­ně sma­zá­ní, od­stra­ně­ní nebo za­me­ze­ní pří­stu­pu k Por­tá­lu.

9.7. Pro­vo­zo­va­tel je opráv­něn v zájmu pro­pa­ga­ce Por­tá­lu bez­plat­ně po­u­ží­vat fo­to­gra­fie Předmětů inzerce uži­va­te­lů pro mar­ke­tingo­vé úče­ly své, popř. part­ner­ských webů, při ak­cích a na­bíd­kách Pro­vo­zo­va­te­le.

9.8. Pro­vo­zo­va­tel je opráv­něn za­sí­lat uži­va­te­lům na nimi uve­de­nou e-mai­lo­vou ad­re­su informa­ce tech­nic­ké­ho cha­rak­te­ru, in­for­ma­ce o tech­nic­ké od­stáv­ce Por­tá­lu, o změ­ně fungování Por­tá­lu nebo Pro­vo­zo­va­te­le a dal­ší in­for­mač­ní a mar­ke­tingo­vá sdě­le­ní.

9.9. Pro­vo­zo­va­tel se ne­po­dí­lí na ob­sa­hu na­bí­dek/​po­ptá­vek, po­pi­su Předmětu inzerce, ko­men­tá­řů, hod­no­ce­ní uži­va­te­lů či ko­mu­ni­ka­ce mezi uži­va­te­li, vy­sky­tu­jí­cích se na Por­tá­le a pří­stup­ných pro­střed­nic­tvím sítě in­ter­net a za ten­to ob­sah ne­od­po­ví­dá. V pří­pa­dě po­de­zře­ní z po­ru­še­ní práv­ních před­pi­sů nebo při po­ru­še­ní obec­ných etic­kých no­rem je Pro­vo­zo­va­tel opráv­něn poza­sta­vit pří­sluš­né na­bíd­ky/​po­ptáv­ky nebo celý pro­fil uži­va­te­le zmra­zit. Při po­de­zře­ní ze spáchá­ní pře­stup­ku nebo trest­né­ho činu Pro­vo­zo­va­tel uvě­do­mí pří­sluš­né správ­ní or­gá­ny, popř. or­gá­ny čin­né v trest­ním ří­ze­ní.

9.10. Uži­va­te­lé be­rou na vě­do­mí, že je Pro­vo­zo­va­tel opráv­něn popř. po­vi­nen pře­dat osob­ní úda­je uži­va­te­le or­gá­nům čin­ným v trest­ním ří­ze­ní, or­gá­nům stát­ní sprá­vy nebo po­ško­ze­né oso­bě, po­kud vy­jde na­je­vo, že uži­va­tel se pro­střed­nic­tvím Por­tá­lu do­pus­til jed­ná­ní, pro kte­ré bylo za­há­je­no trest­ní nebo správ­ní ří­ze­ní, nebo kte­rým mohl způ­so­bit ma­jet­ko­vou nebo nemajet­ko­vou újmu tře­tí oso­bě.

10. Výluky a omezení provozu Portálu, kompenzace technických potíží

10.1. Pro­vo­zo­va­tel pro­vá­dí pra­vi­del­nou údrž­bu Por­tá­lu a za tím­to úče­lem je opráv­něn jeho pro­voz ome­zit popř. na ur­či­tou dobu zce­la vy­řa­dit z pro­vo­zu (vý­lu­ka). Ter­mín plá­no­va­né výlu­ky a její při­bliž­nou dél­ku Pro­vo­zo­va­tel ozná­mí v IN­FO ale­spoň 1 ho­di­nu pře­dem.

10.2. V pří­pa­dě, že tr­va­la vý­lu­ka pro­vo­zu Por­tá­lu z dů­vo­du jeho plá­no­va­né údrž­by nebo technic­kých po­tí­ži Por­tá­lu po dobu del­ší než 7 dní, pro­dlu­žu­je se plat­nost pau­šál­ní­ho člen­ství o tuto dobu. V pří­pa­dě tr­vá­ní vý­lu­ky pro­vo­zu Por­tá­lu z uve­de­ných dů­vo­dů po dobu del­ší než 30 dní vrá­tí Pro­vo­zo­va­tel uži­va­te­lům na zá­kla­dě je­jich žá­dosti pří­sluš­nou po­měr­nou část poplat­ků uhra­ze­ných za pau­šál­ní člen­ství.

10.3. V pří­pa­dě, že na­sta­la vý­lu­ka pro­vo­zu Por­tá­lu z dů­vo­du mi­mo­řád­né ne­před­ví­da­tel­né a ne­pře­ko­na­tel­né pře­káž­ky ne­zá­vis­lé na vůli Pro­vo­zo­va­te­le (např. ži­vel­né ka­ta­stro­fy, vý­pa­dek elek­tric­ké­ho prou­du, apod.), pro­dlu­žu­je se plat­nost pau­šál­ní­ho člen­ství o dobu tr­vá­ní vý­lu­ky pro­vo­zu Por­tá­lu. Uži­va­te­lé v tom­to pří­pa­dě ne­ma­jí ná­rok na vrá­ce­ní po­plat­ků uhra­ze­ných za pau­šál­ní člen­ství ani v po­měr­né výši.

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Ochra­na osob­ních úda­jů uži­va­te­lem Por­tá­lu, kte­rý je fy­zic­kou oso­bou, je po­sky­to­vá­na zá­ko­nem č. 101/​2000 Sb., o ochra­ně osob­ních úda­jů, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů. Do­zor nad ochra­nou osob­ních úda­jů vy­ko­ná­vá Úřad pro ochra­nu osob­ních úda­jů.

11.2. Uži­va­tel udě­lu­je sou­hlas se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů, po­skyt­nu­tých Pro­vo­zo­va­te­li při re­gis­tra­ci, popř. při ná­sled­né ve­ri­fi­ka­ci, a to jmé­no a pří­jme­ní, ad­re­sa byd­liš­tě, síd­la nebo mís­ta pod­ni­ká­ní, iden­ti­fi­kač­ní čís­lo, da­ňo­vé iden­ti­fi­kač­ní čís­lo, ad­re­sa elek­tro­nic­ké poš­ty, tele­fon­ní čís­lo, čís­lo účtu (dále spo­leč­ně vše jen jako „osob­ní úda­je“). Sou­hlas je udě­len na dobu exis­ten­ce pro­fi­lu pří­sluš­né­ho uži­va­te­le, pří­pad­ně na dobu, po kte­rou ne­bu­dou vy­po­řá­dá­ny veš­ke­ré zá­vaz­ky to­ho­to uži­va­te­le vůči Pro­vo­zo­va­te­li.

11.3. Uži­va­tel sou­hla­sí s tím, aby po­skyt­nu­té osob­ní úda­je byly Pro­vo­zo­va­te­lem zpra­co­vá­vá­ny a ucho­vá­vá­ny v sou­la­du se zá­ko­nem o ochra­ně osob­ních úda­jů (č. 101/​2000 Sb.) za úče­lem pl­ně­ní po­sky­to­vá­ní slu­žeb ze smlou­vy o uží­vá­ní Por­tá­lu a ve­de­ní evi­den­ce uži­va­te­lů, a to elek­tro­nic­ký­mi pro­střed­ky s vy­u­ži­tím elek­tro­nic­kých i me­cha­nic­kých pro­střed­ků za­bez­pe­če­ní. Uži­va­tel má prá­vo být in­for­mo­ván, jaké úda­je o něm Pro­vo­zo­va­tel evi­du­je, a je opráv­něn tyto úda­je mě­nit, pří­pad­ně pí­sem­ně vy­slo­vit ne­sou­hlas s je­jich zpra­co­vá­vá­ním.

11.4. Uži­va­tel udě­lu­je sou­hlas s pře­dá­ním svých osob­ních úda­jů Provozovateli, za úče­lem jejich zpra­co­vá­ní k úče­lům na­bí­ze­ní a po­sky­to­vá­ní slu­žeb. Tak­to pře­da­né osob­ní úda­je nebudou Provozovatelem žád­ným způ­so­bem zve­řej­ňo­vá­ny nebo pře­dá­ny tře­tí oso­bě. Provozovatel je opráv­ně­n osob­ní úda­je ve smys­lu to­ho­to usta­no­ve­ní zpra­co­vá­vat pou­ze po dobu tr­vá­ní smlou­vy a vý­hrad­ně za úče­lem na­bí­ze­ní a po­sky­to­vá­ní vlast­ních slu­žeb uži­va­te­li.

11.5. Uži­va­tel bere na vě­do­mí, že je po­vi­nen své osob­ní úda­je uvá­dět správ­ně a prav­di­vě a že je po­vi­nen bez zby­teč­né­ho od­kla­du in­for­mo­vat Pro­vo­zo­va­te­le o změ­ně svých osob­ních úda­jů.

11.6. Uži­va­tel tím­to dává vý­slov­ný sou­hlas s tím, aby Pro­vo­zo­va­tel užil jeho ad­re­su elektronic­ké poš­ty a ad­re­su byd­liš­tě nebo síd­la k jeho kon­tak­to­vá­ní za úče­lem za­sí­lá­ní obchod­ních sdě­le­ní tý­ka­jí­cích se slu­žeb, po­sky­to­va­ných Pro­vo­zo­va­te­lem. Uži­va­tel dále dává Pro­vo­zo­va­te­li sou­hlas s pře­dá­ním jeho ad­re­sy elek­tro­nic­ké poš­ty Provozovateli za úče­lem zasí­lá­ní ob­chod­ních sdě­le­ní s na­bíd­kou a in­for­ma­ce­mi slu­žeb, po­sky­to­va­ných tou­to společnos­tí. Uži­va­tel je opráv­něn kdy­ko­liv a zdar­ma od­mít­nout dal­ší za­sí­lá­ní ob­chod­ních sděle­ní, a to ozná­me­ním této sku­teč­nos­ti Pro­vo­zo­va­te­li pro­střed­nic­tvím e-mai­lo­vé poš­ty.

11.7. Za úče­lem na­sta­ve­ní ob­sa­hu webo­vých strá­nek vzhle­dem k pre­fe­ren­cím uži­va­te­le a optima­li­za­ci vy­u­ži­tí webo­vých strá­nek po­u­ží­vá Pro­vo­zo­va­tel pro pro­voz svých webo­vých strá­nek tzv. co­o­kies - tex­to­vé sou­bo­ry ob­sa­hu­jí­cí malé množ­ství in­for­ma­cí, kte­ré se při návštěvě webo­vé strán­ky stáh­nou do po­čí­ta­če, mo­bi­lu nebo ji­né­ho za­ří­ze­ní uži­va­te­le pro ucho­vá­vá­ní a pří­le­ži­tost­né sle­do­vá­ní po­hy­bu ná­vštěv­ní­ků na webo­vých strán­kách. Zakliknutím in­for­ma­ce o po­u­ží­vá­ní co­o­kies na úvod­ní strán­ce uži­va­tel sou­hla­sí s po­u­ží­vá­ním co­o­kies. Uži­va­tel ne­mu­sí udě­lit sou­hlas s po­u­ží­vá­ním co­o­kies, v ta­ko­vém pří­pa­dě však Provozo­va­tel ne­mů­že za­ru­čit pl­nou funkč­nost Por­tá­lu.  

12. Autorská práva

12.1. Ob­sah a de­sign webo­vé­ho roz­hra­ní Portálu, pro­gra­mo­vé vy­ba­ve­ní a veš­ke­ré mate­ri­á­ly (vy­ob­ra­ze­ní, tex­ty, fo­to­gra­fie, ob­ráz­ky, loga, gra­fic­ké prv­ky a dal­ší) uve­de­né na webo­vém roz­hra­ní reality-tf.cz a v sou­vi­se­jí­cích di­gi­tál­ních a tiš­tě­ných mé­di­ích (le­tá­ky, in­zer­ce atd.), pod­lé­ha­jí au­tor­sko­práv­ní ochra­ně Pro­vo­zo­va­te­le a mo­hou být chrá­ně­ny dal­ší­mi prá­vy třetích osob. Ob­sah ne­smí být uži­va­te­lem mě­něn, ko­pí­ro­ván, roz­mno­žo­ván, ší­řen ani po­u­žit žád­nou třetí oso­bou k ja­ké­mu­ko­li úče­lu bez pí­sem­né­ho sou­hla­su Pro­vo­zo­va­te­le. Zejmé­na je za­ká­zá­no úplat­ně nebo bez­plat­ně zpří­stup­ňo­vat fo­to­gra­fie, tex­ty, tipy a dal­ší ob­sah umís­tě­ný na Por­tá­le.

12.2. Bez pí­sem­né­ho sou­hla­su Pro­vo­zo­va­te­le není uži­va­tel opráv­něn uží­vat ob­chod­ní fir­mu Pro­vo­zo­va­te­le, jeho loga, do­mé­no­vá jmé­na ani žád­ná jiná ozna­če­ní a ob­chod­ní prv­ky Provozo­va­te­le.

12.3. Oka­mži­kem vlo­že­ní kte­ré­ho­ko­li úda­je uži­va­te­lem do da­ta­bá­ze Por­tá­lu se stá­vá sou­čás­tí této da­ta­bá­ze bez ja­ké­ho­ko­li ná­ro­ku uži­va­te­le k této da­ta­bá­zi. 

13. Mimosoudní řešení sporů

13.1. Spo­ry jsou na Por­tá­le ře­še­ny pro­střed­nic­tvím Cen­t­ra spo­rů.

13.2. Cen­t­rum spo­rů je po­rad­ní or­gán Pro­vo­zo­va­te­le, kte­rý vy­vi­ne ma­xi­mál­ní úsi­lí pro vysvětle­ní a urov­ná­ní pří­pad­né­ho spo­ru, kdy hlav­ním cí­lem jeho čin­nos­ti je do­sa­že­ní smí­ru mezi stra­na­mi. Na Cen­t­rum spo­rů je mož­né se ob­ra­cet ve všech pří­pa­dech zá­važ­ných nedodrže­ní smluv­ních ujed­ná­ní mezi uži­va­te­li, po­ru­še­ní plat­ných zá­ko­nů ně­kte­rým z uživatelů, po­ru­še­ní ob­chod­ních pod­mí­nek Por­tá­lu, po­ru­še­ní autorských práv a po­dob­ně.

13.3. Cen­t­rum spo­rů je opráv­ně­no vy­zvat účast­ní­ky spo­ru ke ko­mu­ni­ka­ci, není však oprávněno za­sa­ho­vat do pl­ně­ní kon­krét­ních smluv mezi uži­va­te­li, a ani není za tato pl­ně­ní zod­po­věd­né. 

13.4. V pří­pa­dě vzni­ku spo­ru mezi uži­va­te­lem, kte­rý má po­sta­ve­ní spo­tře­bi­te­le ve smys­lu § 419 OZ, a Pro­vo­zo­va­te­lem, vy­plý­va­jí­cí­ho z uží­vá­ní Por­tá­lu, je uži­va­tel opráv­něn po­dat ná­vrh na mi­mosoud­ní ře­še­ní spo­ru k České ob­chod­ní in­spek­ci za úče­lem uza­vře­ní do­ho­dy s Provozo­va­te­lem, pro­střed­nic­tvím kon­takt­ních úda­jů do­stup­ných na in­ter­ne­to­vých strán­kách www.coi.cz.

13.5. Mi­mosoud­ní ře­še­ní spo­ru se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/​1992 Sb. o ochra­ně spotřebitele. Po­dá­ní ná­vr­hu i ná­sled­ná účast při mi­mosoud­ním ře­še­ní spo­ru jsou pro uži­va­te­le bez­plat­né, ná­vrh lze po­dat nej­poz­dě­ji do jed­no­ho roku ode dne, kdy uži­va­tel po­pr­vé u Provozo­va­te­le uplat­nil ná­rok, kte­rý je před­mě­tem spo­ru. Ná­kla­dy vznik­lé v sou­vis­los­ti s mimosoud­ním ře­še­ním spo­ru si nese kaž­dá stra­na sa­mo­stat­ně.

13.6. Mož­nost po­dá­ní ná­vr­hu na mi­mosoud­ní ře­še­ní spo­ru s Pro­vo­zo­va­te­lem se ne­vzta­hu­je na vzá­jem­né spo­ry mezi uži­va­te­li v po­sta­ve­ní spo­tře­bi­te­le a pod­ni­ka­te­le. Ty mo­hou být rov­něž ře­še­ny mi­mosoud­ně před Čes­kou ob­chod­ní in­spek­cí, ale bez účas­ti Pro­vo­zo­va­te­le.  

13.7. Mi­mosoud­ní ře­še­ní spo­tře­bi­tel­ských spo­rů v rám­ci EU je mož­né ře­šit po­dá­ním na EU online platformě. 

13.8. Pro pří­pad ře­še­ní svých vzta­hů soud­ní ces­tou, Pro­vo­zo­va­tel a uži­va­tel tím­to ve smys­lu §89a ob­čan­ské­ho soud­ní­ho řádu sjed­ná­va­jí míst­ní přísluš­nost Okres­ní­ho sou­du v Pra­ze, resp. Kraj­ské­ho sou­du v Pra­ze.    

14. Korespondenční údaje

Ad­re­sa Pro­vo­zo­va­te­le: ZDEKAPO, s.r.o., A.K.Vitáka 595, 569 43 Jevíčko, e-mail:  info@reality-tf.cz

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Pro­vo­zo­va­tel si vy­hra­zu­je ve smys­lu ust. § 1752 OZ prá­vo tyto ob­chod­ní pod­mín­ky v při­mě­ře­ném roz­sa­hu mě­nit. Nové zně­ní ob­chod­ních pod­mí­nek zve­řej­ní Pro­vo­zo­va­tel na Portálu a uži­va­tel bude na ta­ko­vou pří­pad­nou změ­nu upo­zor­něn e-mai­lem, a to v při­mě­ře­né lhů­tě před­tím, než nové ob­chod­ní pod­mín­ky vstou­pí v účin­nost. Uži­va­tel má prá­vo změ­ny obchod­ních pod­mín­ek pí­sem­ně od­mít­nout emai­lo­vým sdě­le­ním nejpoz­dě­ji do dne, kdy nastane je­jich účin­nost. V pří­pa­dě, že uži­va­tel změ­ny ob­chod­ních podmí­nek v této lhů­tě neodmít­ne, pla­tí, že se smluv­ní vztah řídí no­vým zně­ním ob­chod­ních pod­mí­nek. V pří­pa­dě, že uži­va­tel nové zně­ní ob­chod­ních pod­mí­nek od­mít­ne, jsou Provozovatel i uži­va­tel opráv­ně­ni vzá­jem­ný smluv­ní vztah vy­po­vě­dět. Vý­po­věd­ní lhů­ta v tako­vém pří­pa­dě činí 1 mě­síc.

15.2. V pří­pa­dě, že by ně­kte­ré usta­no­ve­ní těch­to ob­chod­ních pod­mí­nek bylo z ja­kých­ko­liv důvo­dů ne­plat­né nebo ne­ú­čin­né, ne­způ­so­bu­je tato sku­teč­nost ne­plat­nost nebo ne­ú­čin­nost ostat­ních čás­tí ob­chod­ních pod­mí­nek nebo smlou­vy o uží­vá­ní Por­tá­lu.

15.3. Tyto ob­chod­ní pod­mín­ky na­bý­va­jí účin­nos­ti dnem 24.1.2018.