Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

PROČ BÝT OVĚŘENÝ UŽIVATEL?

Neověřený uživatel - kdo­ko­li se za­re­gis­tru­je na na­šem por­tá­lu.

Ověřený uživatel - re­ál­ná oso­ba, kte­rá může zís­ká­vat i udě­lo­vat hod­no­ce­ní a může čer­pat pro­vi­ze za do­po­ru­če­ní (MoneyClock).

Ově­ře­ní pro­fi­lu není pro na­ku­po­vá­ní nebo pro­dá­vá­ní na por­tá­lu ne­zbyt­ně nut­né. Pokud ale uskutečňujete obchod s platbou na Váš účet, je ověření profilu podmínkou. Ověření profilu Vám poskytne ně­kte­ré další důležité výhody:

- zís­ká­te sta­tut „ově­ře­ný uži­va­tel“, pro ostat­ní uži­va­te­le por­tá­lu jste tedy dů­vě­ry­hod­něj­ší než ne­o­vě­ře­ní uži­va­te­lé - a dů­vě­ry­hod­nost je vždy zá­kla­dem úspě­chu jak při pro­de­ji, tak ná­ku­pu

- mů­že­te se za­po­jit do programu MoneyClock. (Ově­ře­ní je ne­zbyt­né pro vý­pla­tu pro­vi­ze za do­po­ru­če­ní)

Ově­ře­ní Va­še­ho pro­fi­lu je velice jednoduché a vy­ža­du­je mi­ni­mum úsi­lí. 
Více in­for­ma­cí na­jde­te ve Vašem profilu - sta­čí klik­nout na tlačítko „Zažádat o ověření“ a dále po­stu­po­vat dle in­for­ma­cí v e-mai­lu, kte­rý Vám bude do­ru­čen.

V pří­pa­dě, že re­a­gu­je­te na na­bíd­ku nebo po­ptáv­ku ově­ře­né­ho uži­va­te­le, máte na­pros­tou jis­to­tu, že jde o sku­teč­nou oso­bu nebo fir­mu, ni­ko­liv smyš­le­ný pro­fil.

Bu­duj­te i Vy svo­jí dů­vě­ry­hod­nost a po­u­žij­te pro svůj pro­fil ově­ře­ní. Díky tomu mů­že­te mít vý­raz­ně vyš­ší ode­zvu na Vaše in­ze­rá­ty.

Ověření uživatelé jsou základem důvěryhodného a bezpečného prostředí.