Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlašte.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

PROČ BÝT OVĚŘENÝ UŽIVATEL?

Neověřený uživatel - kdo­ko­li se za­re­gis­tru­je na na­šem por­tá­lu.

Ověřený uživatel - re­ál­ná oso­ba, kte­rá může zís­ká­vat i udě­lo­vat hod­no­ce­ní a může čer­pat pro­vi­ze za do­po­ru­če­ní (MoneyClock).

Ově­ře­ní pro­fi­lu není pro na­ku­po­vá­ní nebo pro­dá­vá­ní na por­tá­lu ne­zbyt­ně nut­né. Pokud ale uskutečňujete obchod s platbou na Váš účet, je ověření profilu podmínkou. Ověření profilu Vám poskytne ně­kte­ré další důležité výhody:

- zís­ká­te sta­tut „ově­ře­ný uži­va­tel“, pro ostat­ní uži­va­te­le por­tá­lu jste tedy dů­vě­ry­hod­něj­ší než ne­o­vě­ře­ní uži­va­te­lé - a dů­vě­ry­hod­nost je vždy zá­kla­dem úspě­chu jak při pro­de­ji, tak ná­ku­pu

- mů­že­te se za­po­jit do programu MoneyClock. (Ově­ře­ní je ne­zbyt­né pro vý­pla­tu pro­vi­ze za do­po­ru­če­ní)

Ově­ře­ní Va­še­ho pro­fi­lu je velice jednoduché a vy­ža­du­je mi­ni­mum úsi­lí. 
Více in­for­ma­cí na­jde­te ve Vašem profilu - sta­čí klik­nout na tlačítko „Zažádat o ověření“ a dále po­stu­po­vat dle in­for­ma­cí v e-mai­lu, kte­rý Vám bude do­ru­čen.

V pří­pa­dě, že re­a­gu­je­te na na­bíd­ku nebo po­ptáv­ku ově­ře­né­ho uži­va­te­le, máte na­pros­tou jis­to­tu, že jde o sku­teč­nou oso­bu nebo fir­mu, ni­ko­liv smyš­le­ný pro­fil.

Bu­duj­te i Vy svo­jí dů­vě­ry­hod­nost a po­u­žij­te pro svůj pro­fil ově­ře­ní. Díky tomu mů­že­te mít vý­raz­ně vyš­ší ode­zvu na Vaše in­ze­rá­ty.

Ověření uživatelé jsou základem důvěryhodného a bezpečného prostředí.