Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

JAK SI VYTVOŘIT SPRÁVNÝ PROFIL

Při vy­tvá­ře­ní Va­še­ho ve­řej­né­ho pro­fi­lu na por­tá­lu Reality Forum pa­ma­tuj­te pro­sím na to, že dob­rý osob­ní pro­fil je mocný nástroj, kte­rým mů­že­te bu­do­vat svo­jí dů­vě­ry­hod­nost, po­mů­že Vám lépe prodávat i nakupovat.
Pro­to do­po­ru­ču­je­me tvor­bě pro­fi­lu vě­no­vat dostatek času i pozornosti.

1) Popište svoje schopnosti, znalosti, zkušenosti 
Kaž­dý z nás umí něco ji­né­ho. Kaž­dý z nás je je­di­neč­ný. Po­piš­te struč­ně a vý­stiž­ně v čem vy­ni­ká­te, v čem máte zku­še­nos­ti, co vše ovlá­dá­te a zvlá­dá­te.

2) Nebuďte ani zbytečně skromní, ale ani nepřehánějte
Ne­boj­te se zdra­vé­ho se­be­vě­do­mí a do­sta­teč­ně zvý­raz­ně­te svo­je schop­nos­ti a zna­los­ti. Ne­pře­há­něj­te však a ne­nad­sa­zuj­te je, Váš pro­fil by tím ztra­til na dů­vě­ry­hod­nos­ti a ostat­ní by stej­ně Vaše pře­há­ně­ní od­ha­li­li - to by moh­lo vést k ne­pří­jem­ným si­tu­a­cím.

3) Buďte osobní 
Spo­leč­ně s ostat­ní­mi tvo­ří­te ži­vou ko­mu­ni­tu por­tá­lu. Ne­boj­te se při­dat pár slov o sobě, na­pří­klad svo­je ko­níč­ky, zá­li­by apod. Sa­mo­zřej­mě cit­li­vé osob­ní in­for­ma­ce do ve­řej­né­ho pro­fi­lu ne­pat­ří (tím chrá­ní­te sami sebe), ale ne­boj­te se dát na­je­vo, že jste člo­věk, osob­nost, ne ano­nym­ní po­lož­ka z ně­ja­ké­ho se­zna­mu.

4) Vyberte vhodný profilový obrázek 
Na­jdě­te si ta­ko­vý, kte­rý Vás dob­ře cha­rak­te­ri­zu­je, kte­rý Vám sedí ba­rev­ně i kom­po­zi­cí. Nej­lé­pe sa­mo­zřej­mě ta­ko­vý, kte­rý je ori­gi­nál­ní a ne­za­mě­ni­tel­ný. Je­den ob­rá­zek sku­teč­ně čas­to řek­ne víc, než ti­síc slov.

5) Nezapomínejte si aktualizovat Vaši aktuální dostupnost 
Po­kud jste např. za­hl­ce­ni po­ža­dav­ky nebo pra­cí, v pro­fi­lu si na­stav­te del­ší do­stup­nost (tře­ba „1 mě­síc“), abys­te dali ostat­ním uži­va­te­lům in­for­ma­ci o tom, kdy bu­de­te moci je­jich přá­ní spl­nit. Po­dob­ně po­stu­puj­te např. v pří­pa­dě do­vo­le­né. Ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce o Vaší do­stup­nos­ti jsou znám­kou Vaší se­ri­óz­nos­ti a dů­vě­ry­hod­nos­ti.

6) Nastavte si regiony Vašeho působení
Po­kud na­bí­zí­te služ­by nebo zbo­ží pou­ze v rám­ci Va­še­ho re­gi­o­nu, pří­pad­ně jeho oko­lí, na­stav­te si toto ve Va­šem pro­fi­lu. Mů­že­te si za­dat i více re­gi­o­nů a u kon­krét­ních in­ze­rá­tů po­tom toto upřes­nit.