Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlašte.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

JAK SI VYTVOŘIT SPRÁVNÝ PROFIL

Při vy­tvá­ře­ní Va­še­ho ve­řej­né­ho pro­fi­lu na por­tá­lu Reality Forum pa­ma­tuj­te pro­sím na to, že dob­rý osob­ní pro­fil je mocný nástroj, kte­rým mů­že­te bu­do­vat svo­jí dů­vě­ry­hod­nost, po­mů­že Vám lépe prodávat i nakupovat.
Pro­to do­po­ru­ču­je­me tvor­bě pro­fi­lu vě­no­vat dostatek času i pozornosti.

1) Popište svoje schopnosti, znalosti, zkušenosti 
Kaž­dý z nás umí něco ji­né­ho. Kaž­dý z nás je je­di­neč­ný. Po­piš­te struč­ně a vý­stiž­ně v čem vy­ni­ká­te, v čem máte zku­še­nos­ti, co vše ovlá­dá­te a zvlá­dá­te.

2) Nebuďte ani zbytečně skromní, ale ani nepřehánějte
Ne­boj­te se zdra­vé­ho se­be­vě­do­mí a do­sta­teč­ně zvý­raz­ně­te svo­je schop­nos­ti a zna­los­ti. Ne­pře­há­něj­te však a ne­nad­sa­zuj­te je, Váš pro­fil by tím ztra­til na dů­vě­ry­hod­nos­ti a ostat­ní by stej­ně Vaše pře­há­ně­ní od­ha­li­li - to by moh­lo vést k ne­pří­jem­ným si­tu­a­cím.

3) Buďte osobní 
Spo­leč­ně s ostat­ní­mi tvo­ří­te ži­vou ko­mu­ni­tu por­tá­lu. Ne­boj­te se při­dat pár slov o sobě, na­pří­klad svo­je ko­níč­ky, zá­li­by apod. Sa­mo­zřej­mě cit­li­vé osob­ní in­for­ma­ce do ve­řej­né­ho pro­fi­lu ne­pat­ří (tím chrá­ní­te sami sebe), ale ne­boj­te se dát na­je­vo, že jste člo­věk, osob­nost, ne ano­nym­ní po­lož­ka z ně­ja­ké­ho se­zna­mu.

4) Vyberte vhodný profilový obrázek 
Na­jdě­te si ta­ko­vý, kte­rý Vás dob­ře cha­rak­te­ri­zu­je, kte­rý Vám sedí ba­rev­ně i kom­po­zi­cí. Nej­lé­pe sa­mo­zřej­mě ta­ko­vý, kte­rý je ori­gi­nál­ní a ne­za­mě­ni­tel­ný. Je­den ob­rá­zek sku­teč­ně čas­to řek­ne víc, než ti­síc slov.

5) Nezapomínejte si aktualizovat Vaši aktuální dostupnost 
Po­kud jste např. za­hl­ce­ni po­ža­dav­ky nebo pra­cí, v pro­fi­lu si na­stav­te del­ší do­stup­nost (tře­ba „1 mě­síc“), abys­te dali ostat­ním uži­va­te­lům in­for­ma­ci o tom, kdy bu­de­te moci je­jich přá­ní spl­nit. Po­dob­ně po­stu­puj­te např. v pří­pa­dě do­vo­le­né. Ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce o Vaší do­stup­nos­ti jsou znám­kou Vaší se­ri­óz­nos­ti a dů­vě­ry­hod­nos­ti.

6) Nastavte si regiony Vašeho působení
Po­kud na­bí­zí­te služ­by nebo zbo­ží pou­ze v rám­ci Va­še­ho re­gi­o­nu, pří­pad­ně jeho oko­lí, na­stav­te si toto ve Va­šem pro­fi­lu. Mů­že­te si za­dat i více re­gi­o­nů a u kon­krét­ních in­ze­rá­tů po­tom toto upřes­nit.