Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlašte.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

HODNOCENÍ UŽIVATELE

Hodnocení uživatele se skládá ze dvou částí:

1. Z hodnocení uživatelů
Pr­vo­řa­dým krédem por­tá­lu Reality Fo­rum je vy­tvá­ře­ní bezpečného prostředí pro ku­pu­jí­cí i pro­dá­va­jí­cí. Zá­kla­dem to­ho­to bez­pe­čí je dů­vě­ry­hod­nost jed­not­li­vých uži­va­te­lů.

Hodnocení může udělit pouze uživatel, který uskutečnil obchod.

Kaž­dou zá­vaz­nou a do­kon­če­nou ob­jed­náv­ku může hod­no­tit jak ku­pu­jí­cí, tak pro­dá­va­jí­cí. Z hod­no­ce­ní ostat­ních uži­va­te­lů si tedy mů­že­te udě­lat jas­nou před­sta­vu o tom, v jaké kva­li­tě do­dá­vá pro­dá­va­jí­cí svo­je pro­duk­ty nebo služ­by, zda­li ku­pu­jí­cí pla­tí včas, jak ku­pu­jí­cí nebo pro­dá­va­jí­cí ko­mu­ni­ku­jí s ostat­ní­mi uži­va­te­li apod.

Po­kud máte po­cit, že Vám ně­kdo udě­lil ne­pří­z­ni­vé hod­no­ce­ní ne­o­práv­ně­ně, mů­že­te ho reklamovat. Správ­ci por­tá­lu pro­ve­dou vlast­ní še­t­ře­ní a pří­pad­ně do hod­no­ce­ní za­sáh­nou.

Nezapomeňte, pro­sím, vždy po ukon­če­ní za­káz­ky ohodnotit kupujícího nebo prodávajícího. Po­mů­že­te tak sobě i ostat­ním v bu­do­vá­ní bez­peč­né­ho a dů­vě­ry­hod­né­ho pro­stře­dí por­tá­lu.

2. Profilových hvězd
Pro­fi­lo­vé hvězdy udě­lu­je por­tál Reality Fo­rum na zá­kla­dě úrov­ně vě­ro­hod­nos­ti uži­va­te­le, a to dle jas­ně sta­no­ve­ných pra­vi­del.

* jed­nu hvěz­dič­ku zís­ká­vá uži­va­tel, kte­rý ve svém uži­va­tel­ském pro­fi­lu do­pl­nil svo­je osob­ní in­for­ma­ce. U to­ho­to uži­va­te­le tedy víte, že si dal mi­ni­mál­ně tu prá­ci, aby do­pl­nil dané úda­je a tu­díž jeho pro­fil není zce­la ano­nym­ní. 

** dru­há hvěz­dič­ka je uži­va­te­li udě­le­na za ově­ře­ní jeho pro­fi­lu. V tom­to pří­pa­dě je nut­né, aby uži­va­tel po­skyt­nul por­tá­lu Reality Fo­rum do­kla­dy, nut­né k jeho jed­no­znač­né iden­ti­fi­ka­ci. U to­ho­to uži­va­te­le máte jis­to­tu, že jde o sku­teč­nou oso­bu nebo fir­mu a v pří­pa­dě ja­ké­ho­ko­liv pro­blé­mu lze tuto oso­bu nebo fir­mu do­hle­dat. 

***  tře­tí až pá­tou hvěz­dič­ku zís­ká­va­jí uži­va­te­lé za pau­šál­ní for­mu člen­ství - čím vyš­ší for­ma člen­ství, tím více hvěz­di­ček. Tito  uži­va­te­lé jsou pro Vás zá­ru­kou, že do své­ho člen­ství na por­tá­lu in­ves­to­va­li své pe­ní­ze a tu­díž svo­jí roli na por­tá­lu be­rou sku­teč­ně váž­ně.