Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

HODNOCENÍ UŽIVATELE

Hodnocení uživatele se skládá ze dvou částí:

1. Z hodnocení uživatelů
Pr­vo­řa­dým krédem por­tá­lu Reality Fo­rum je vy­tvá­ře­ní bezpečného prostředí pro ku­pu­jí­cí i pro­dá­va­jí­cí. Zá­kla­dem to­ho­to bez­pe­čí je dů­vě­ry­hod­nost jed­not­li­vých uži­va­te­lů.

Hodnocení může udělit pouze uživatel, který uskutečnil obchod.

Kaž­dou zá­vaz­nou a do­kon­če­nou ob­jed­náv­ku může hod­no­tit jak ku­pu­jí­cí, tak pro­dá­va­jí­cí. Z hod­no­ce­ní ostat­ních uži­va­te­lů si tedy mů­že­te udě­lat jas­nou před­sta­vu o tom, v jaké kva­li­tě do­dá­vá pro­dá­va­jí­cí svo­je pro­duk­ty nebo služ­by, zda­li ku­pu­jí­cí pla­tí včas, jak ku­pu­jí­cí nebo pro­dá­va­jí­cí ko­mu­ni­ku­jí s ostat­ní­mi uži­va­te­li apod.

Po­kud máte po­cit, že Vám ně­kdo udě­lil ne­pří­z­ni­vé hod­no­ce­ní ne­o­práv­ně­ně, mů­že­te ho reklamovat. Správ­ci por­tá­lu pro­ve­dou vlast­ní še­t­ře­ní a pří­pad­ně do hod­no­ce­ní za­sáh­nou.

Nezapomeňte, pro­sím, vždy po ukon­če­ní za­káz­ky ohodnotit kupujícího nebo prodávajícího. Po­mů­že­te tak sobě i ostat­ním v bu­do­vá­ní bez­peč­né­ho a dů­vě­ry­hod­né­ho pro­stře­dí por­tá­lu.

2. Profilových hvězd
Pro­fi­lo­vé hvězdy udě­lu­je por­tál Reality Fo­rum na zá­kla­dě úrov­ně vě­ro­hod­nos­ti uži­va­te­le, a to dle jas­ně sta­no­ve­ných pra­vi­del.

* jed­nu hvěz­dič­ku zís­ká­vá uži­va­tel, kte­rý ve svém uži­va­tel­ském pro­fi­lu do­pl­nil svo­je osob­ní in­for­ma­ce. U to­ho­to uži­va­te­le tedy víte, že si dal mi­ni­mál­ně tu prá­ci, aby do­pl­nil dané úda­je a tu­díž jeho pro­fil není zce­la ano­nym­ní. 

** dru­há hvěz­dič­ka je uži­va­te­li udě­le­na za ově­ře­ní jeho pro­fi­lu. V tom­to pří­pa­dě je nut­né, aby uži­va­tel po­skyt­nul por­tá­lu Reality Fo­rum do­kla­dy, nut­né k jeho jed­no­znač­né iden­ti­fi­ka­ci. U to­ho­to uži­va­te­le máte jis­to­tu, že jde o sku­teč­nou oso­bu nebo fir­mu a v pří­pa­dě ja­ké­ho­ko­liv pro­blé­mu lze tuto oso­bu nebo fir­mu do­hle­dat. 

***  tře­tí až pá­tou hvěz­dič­ku zís­ká­va­jí uži­va­te­lé za pau­šál­ní for­mu člen­ství - čím vyš­ší for­ma člen­ství, tím více hvěz­di­ček. Tito  uži­va­te­lé jsou pro Vás zá­ru­kou, že do své­ho člen­ství na por­tá­lu in­ves­to­va­li své pe­ní­ze a tu­díž svo­jí roli na por­tá­lu be­rou sku­teč­ně váž­ně.