Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlašte.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

VÝPLATA PENĚZ

Vždy k poslednímu dni daného měsíce pro­ve­de sys­tém Mo­neyClock au­to­ma­tic­ky sou­hrn všech Va­šich pro­vi­zí.

Jste podnikající osoba a máte IČ

Po­kud sou­hrn pro­vi­zí převýší částku 500 Kč, je sys­té­mem automaticky vy­sta­ve­na fak­tu­ra za Vaši oso­bu a pře­ve­de­na do na­še­ho účet­nic­tví. Nej­poz­dě­ji do 20. dne stá­va­jí­cí­ho mě­sí­ce Vám po­tom platbu zašleme na Váš účet.
O nic se tedy ne­mu­sí­te sta­rat.
Sys­tém také pro Vaše po­tře­by vy­tvo­ří Vaši fakturu v číslované řadě. Tuto fak­tu­ru si mů­že­te jed­no­du­še stáhnout a rov­nou za­lo­žit do Va­še­ho účet­nic­tví. Na zá­kla­dě Vámi za­da­ných úda­jů sys­tém automaticky identifikuje, zda­li jste nebo nejste plát­cem DPH a dle toho jsou ge­ne­ro­vá­ny od­po­ví­da­jí­cí fak­tu­ry.
Ne­pře­sáh­ne-li sou­čet Va­šich pro­vi­zí za daný mě­síc část­ku 500 Kč, Vaše pro­vi­ze jsou sa­mo­zřej­mě pře­ve­de­ny do dal­ší­ho mě­sí­ce.

Jste soukromá osoba bez IČ

V tom­to pří­pa­dě nelze sa­mo­zřej­mě vy­sta­vit fak­tu­ry. Mů­že­te si však kdy­ko­liv svo­je pro­vi­ze převést na T-coiny, za kte­ré si mů­že­te např. kou­pit pau­šál­ní člen­ství nebo TOPo­vat svo­je in­ze­rá­ty. V pří­pa­dě, že si bu­de­te chtít v bu­douc­nu po­ří­dit živ­nos­ten­ské opráv­ně­ní (s ním zís­ká­te IČ), mů­že­te si pro­vi­ze po­ne­chá­vat na svém Mo­neyClock účtu.
V oka­mži­ku, kdy se sta­ne­te pod­ni­ka­jí­cí oso­bou, Vám bu­dou všech­ny pro­vi­ze pro­pla­ce­ny v ná­sle­du­jí­cím mě­sí­ci.