Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

VÝPLATA PENĚZ

Vždy k poslednímu dni daného měsíce pro­ve­de sys­tém Mo­neyClock au­to­ma­tic­ky sou­hrn všech Va­šich pro­vi­zí.

Jste podnikající osoba a máte IČ

Po­kud sou­hrn pro­vi­zí převýší částku 500 Kč, je sys­té­mem automaticky vy­sta­ve­na fak­tu­ra za Vaši oso­bu a pře­ve­de­na do na­še­ho účet­nic­tví. Nej­poz­dě­ji do 20. dne stá­va­jí­cí­ho mě­sí­ce Vám po­tom platbu zašleme na Váš účet.
O nic se tedy ne­mu­sí­te sta­rat.
Sys­tém také pro Vaše po­tře­by vy­tvo­ří Vaši fakturu v číslované řadě. Tuto fak­tu­ru si mů­že­te jed­no­du­še stáhnout a rov­nou za­lo­žit do Va­še­ho účet­nic­tví. Na zá­kla­dě Vámi za­da­ných úda­jů sys­tém automaticky identifikuje, zda­li jste nebo nejste plát­cem DPH a dle toho jsou ge­ne­ro­vá­ny od­po­ví­da­jí­cí fak­tu­ry.
Ne­pře­sáh­ne-li sou­čet Va­šich pro­vi­zí za daný mě­síc část­ku 500 Kč, Vaše pro­vi­ze jsou sa­mo­zřej­mě pře­ve­de­ny do dal­ší­ho mě­sí­ce.

Jste soukromá osoba bez IČ

V tom­to pří­pa­dě nelze sa­mo­zřej­mě vy­sta­vit fak­tu­ry. Mů­že­te si však kdy­ko­liv svo­je pro­vi­ze převést na T-coiny, za kte­ré si mů­že­te např. kou­pit pau­šál­ní člen­ství nebo TOPo­vat svo­je in­ze­rá­ty. V pří­pa­dě, že si bu­de­te chtít v bu­douc­nu po­ří­dit živ­nos­ten­ské opráv­ně­ní (s ním zís­ká­te IČ), mů­že­te si pro­vi­ze po­ne­chá­vat na svém Mo­neyClock účtu.
V oka­mži­ku, kdy se sta­ne­te pod­ni­ka­jí­cí oso­bou, Vám bu­dou všech­ny pro­vi­ze pro­pla­ce­ny v ná­sle­du­jí­cím mě­sí­ci.