Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

SLOVNÍČEK POJMŮ

Affiliate systém
Sys­tém, kte­rý od­mě­ňu­je své účast­ní­ky za zís­ká­vá­ní dal­ších uži­va­te­l.

Kampaň
Před­na­sta­ve­ná po­zván­ka ur­če­ná ke sdí­le­ní. Kam­pa­ně jsou te­ma­tic­ké, cí­le­né na růz­né sku­pi­ny uži­va­te­lů. 

Proklik
Akce uži­va­te­le, kte­rý klik­ne na Vámi před­lo­že­ný od­kaz (v e-mai­lu, na so­ci­ál­ní síti, v ban­ne­ru na Vaší strán­ce...).

Cookies
In­for­ma­ce, kte­ré se uklá­da­jí v in­ter­ne­to­vém pro­hlí­že­či na stra­ně uži­va­te­le. Slou­ží např. k ulo­že­ní in­for­ma­ce o tom, že uži­va­tel při­šel na por­tál Hor­se Fo­rum díky va­še­mu od­ka­zu. Po­kud se ne­za­re­gis­tru­je hned, ale vrá­tí se do 60 dní, víme, že je od Vás.

Konverze
Akce uži­va­te­le, kte­rý pro­ve­de ně­kte­rou z de­fi­no­va­ných čin­nos­tí, např. za­re­gis­tru­je se nebo pro­ve­de ná­kup od por­tá­lu.

Neplacená konverze
Vzni­ká v pří­pa­dě, že se uži­va­tel po od­klik­nu­tí Va­še­ho od­ka­zu za­re­gis­tro­val (co­o­kies na­sta­ve­no na 60 dní od pro­kli­ku). Je dů­le­ži­té, abys­te vi­děli, ko­lik uži­va­te­lů se díky Vaší ak­ti­vi­tě za­re­gis­tro­va­lo a jaká je Vaše úspěšnost v této čin­nos­ti. Vypláceni jste poté z jakékoli finanční aktivity uivatelů, kteří se na portál zaregistrovali díky Vám a to po neomezenou dobu.

Placená konverze
Uži­va­te­lé, kte­ří se na por­tál rgis­tro­va­li díky Va­še­mu do­po­ru­če­ní pro­ved­li ná­kup od por­tá­lu Hor­se Fo­rum (pau­šál, T-co­i­ny, člá­nek a dal­ší, vy­jma ná­ku­pů v Pre­mi­um e-sho­pu).

Konverzní úspěšnost
Po­měr mezi po­čtem pro­kli­ků a po­čtem kon­ver­zí.

Partner
Uži­va­tel re­gis­tro­va­ný nejen na por­tá­le, ale na­víc v sys­té­mu MoneyClock.

Subpartner
Part­ner, kte­ré­ho zís­ká­te svo­jí ak­ti­vi­tou a z je­hož čin­nos­ti zís­ká­vá­te také pro­vi­ze.