Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlašte.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

SLOVNÍČEK POJMŮ

Affiliate systém
Sys­tém, kte­rý od­mě­ňu­je své účast­ní­ky za zís­ká­vá­ní dal­ších uži­va­te­l.

Kampaň
Před­na­sta­ve­ná po­zván­ka ur­če­ná ke sdí­le­ní. Kam­pa­ně jsou te­ma­tic­ké, cí­le­né na růz­né sku­pi­ny uži­va­te­lů. 

Proklik
Akce uži­va­te­le, kte­rý klik­ne na Vámi před­lo­že­ný od­kaz (v e-mai­lu, na so­ci­ál­ní síti, v ban­ne­ru na Vaší strán­ce...).

Cookies
In­for­ma­ce, kte­ré se uklá­da­jí v in­ter­ne­to­vém pro­hlí­že­či na stra­ně uži­va­te­le. Slou­ží např. k ulo­že­ní in­for­ma­ce o tom, že uži­va­tel při­šel na por­tál Hor­se Fo­rum díky va­še­mu od­ka­zu. Po­kud se ne­za­re­gis­tru­je hned, ale vrá­tí se do 60 dní, víme, že je od Vás.

Konverze
Akce uži­va­te­le, kte­rý pro­ve­de ně­kte­rou z de­fi­no­va­ných čin­nos­tí, např. za­re­gis­tru­je se nebo pro­ve­de ná­kup od por­tá­lu.

Neplacená konverze
Vzni­ká v pří­pa­dě, že se uži­va­tel po od­klik­nu­tí Va­še­ho od­ka­zu za­re­gis­tro­val (co­o­kies na­sta­ve­no na 60 dní od pro­kli­ku). Je dů­le­ži­té, abys­te vi­děli, ko­lik uži­va­te­lů se díky Vaší ak­ti­vi­tě za­re­gis­tro­va­lo a jaká je Vaše úspěšnost v této čin­nos­ti. Vypláceni jste poté z jakékoli finanční aktivity uivatelů, kteří se na portál zaregistrovali díky Vám a to po neomezenou dobu.

Placená konverze
Uži­va­te­lé, kte­ří se na por­tál rgis­tro­va­li díky Va­še­mu do­po­ru­če­ní pro­ved­li ná­kup od por­tá­lu Hor­se Fo­rum (pau­šál, T-co­i­ny, člá­nek a dal­ší, vy­jma ná­ku­pů v Pre­mi­um e-sho­pu).

Konverzní úspěšnost
Po­měr mezi po­čtem pro­kli­ků a po­čtem kon­ver­zí.

Partner
Uži­va­tel re­gis­tro­va­ný nejen na por­tá­le, ale na­víc v sys­té­mu MoneyClock.

Subpartner
Part­ner, kte­ré­ho zís­ká­te svo­jí ak­ti­vi­tou a z je­hož čin­nos­ti zís­ká­vá­te také pro­vi­ze.