Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlašte.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBU

Podmínky používání tohoto webu

Vlastník
Vlast­ní­kem a pro­vo­zo­va­te­lem in­ter­ne­to­vých strá­nek www.reality-tf.cz je společnost ZDEKAPO, s.r.o., kte­rá je v sou­la­du s au­tor­ským zá­ko­nem (zák. č. 121/​2000 Sb.), opráv­ně­na vy­ko­ná­vat ma­jet­ko­vá prá­va k těm­to in­ter­ne­to­vým strán­kám (dále v tex­tu „Pro­vo­zo­va­tel“). Pro­vo­zo­va­te­li ná­le­ží veš­ke­rá au­tor­ská prá­va k ob­sa­hu, kte­rý Pro­vo­zo­va­tel umís­ťu­je na www.reality.tectum-fo­rum.cz, včet­ně de­sig­nu strá­nek, gra­fic­kých prv­ků, veš­ke­rých vy­ob­ra­ze­ní a tex­tu na těch­to strán­kách. Zve­řej­ně­ní ja­kých­ko­liv úda­jů či in­for­ma­cí na strán­kách www.reality-tf.cz (s vý­jim­kou to­ho­to do­ku­men­tu), nemá po­va­hu práv­ní­ho úko­nu, není-li vý­slov­ně sta­no­ve­no ji­nak.

Bezpečnost
Při po­u­ží­vá­ní těch­to strá­nek uži­va­te­li ne­smí tito za­sa­ho­vat do je­jich bez­peč­nos­ti, ani ne­smí tyto strán­ky vy­u­ží­vat k pře­ná­še­ní škod­li­vých sou­bo­rů, uži­va­tel je po­vi­nen ctít au­tor­ská prá­va Pro­vo­zo­va­te­le vůči těm­to www strán­kám.

Osobní údaje 
Osob­ní úda­je bu­dou Pro­vo­zo­va­te­lem ulo­že­ny pou­ze teh­dy, po­kud k to­mu­to dáte vě­do­mě sou­hlas, na­pří­klad pro za­slá­ní úda­jů, při re­gis­tra­ci, při prů­zku­mu nebo pro po­skyt­nu­tí slu­žeb. Vaše data jsou vždy po­va­žo­vá­na za dů­věr­ná a ne­bu­dou pře­dá­na tře­tím stra­nám, po­kud to ne­do­vo­lí­te, nebo po­kud to ne­bu­de zá­ko­nem vy­ža­do­vá­no. Při re­gis­tra­ci k od­bě­ru news­let­te­ru po­mo­cí for­mu­lá­ře s námi mu­sí­te sdí­let vaši e-mai­lo­vou ad­re­su. Tyto úda­je bu­de­me po­u­ží­vat pou­ze k za­sí­lá­ní in­for­ma­cí o naší na­bíd­ce e-mai­lem. Je mož­né kdy­ko­liv se od­hlá­sit klik­nu­tím na od­kaz v emai­lu.

Cookies 
Údaje pro mar­ke­tingo­vé a op­ti­ma­li­zač­ní úče­ly jsou shro­maž­ďo­vá­ny a uklá­dá­ny po­mo­cí tech­no­lo­gie od spo­leč­nos­ti Go­o­gle Inc (Go­o­gle Ana­ly­tics a Go­o­gle AdWords) s ano­nym­ním lo­go­vá­ním IP ad­res. Po­kud chce­te, mů­že­te za­brá­nit uklá­dá­ní in­for­ma­cí (co­o­kies) úpra­vou na­sta­ve­ní va­še­ho pro­hlí­že­če, nebo pří­mo in­sta­la­cí plug-inu (htt­ps://​tools.go­o­gle.com/​dl­page/​ga­op­tout?hl=). Spuš­tě­ním vi­dea ze strá­nek „reality-tf.cz“ se do va­še­ho po­čí­ta­če ne­u­lo­ží žád­né co­o­kies, kte­rá by vy­ge­ne­ro­val náš web. Vše je na­sta­ve­no pro­střed­nic­tvím slu­žeb Go­o­gle a You­Tu­be.

Zřeknutí se odpovědnosti
Pro­vo­zo­va­tel ne­ne­se ja­kou­ko­liv od­po­věd­nost za pří­pad­ná ri­zi­ka ply­nou­cí z po­u­ží­vá­ní těch­to strá­nek. Veš­ke­ré spo­ry vznik­lé v sou­vis­los­ti s vy­u­ží­vá­ním těch­to strá­nek, bu­dou pro­jed­ná­vá­ny míst­ně pří­sluš­ným sou­dem v sou­la­du se zá­ko­ny České re­pub­li­ky.

ZDEKAPO, s.r.o., A.K.Vitáka 595, 569 43 Jevíčko, IČ: 06980341