Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBU

Podmínky používání tohoto webu

Vlastník
Vlast­ní­kem a pro­vo­zo­va­te­lem in­ter­ne­to­vých strá­nek www.reality-tf.cz je společnost ZDEKAPO, s.r.o., kte­rá je v sou­la­du s au­tor­ským zá­ko­nem (zák. č. 121/​2000 Sb.), opráv­ně­na vy­ko­ná­vat ma­jet­ko­vá prá­va k těm­to in­ter­ne­to­vým strán­kám (dále v tex­tu „Pro­vo­zo­va­tel“). Pro­vo­zo­va­te­li ná­le­ží veš­ke­rá au­tor­ská prá­va k ob­sa­hu, kte­rý Pro­vo­zo­va­tel umís­ťu­je na www.reality.tectum-fo­rum.cz, včet­ně de­sig­nu strá­nek, gra­fic­kých prv­ků, veš­ke­rých vy­ob­ra­ze­ní a tex­tu na těch­to strán­kách. Zve­řej­ně­ní ja­kých­ko­liv úda­jů či in­for­ma­cí na strán­kách www.reality-tf.cz (s vý­jim­kou to­ho­to do­ku­men­tu), nemá po­va­hu práv­ní­ho úko­nu, není-li vý­slov­ně sta­no­ve­no ji­nak.

Bezpečnost
Při po­u­ží­vá­ní těch­to strá­nek uži­va­te­li ne­smí tito za­sa­ho­vat do je­jich bez­peč­nos­ti, ani ne­smí tyto strán­ky vy­u­ží­vat k pře­ná­še­ní škod­li­vých sou­bo­rů, uži­va­tel je po­vi­nen ctít au­tor­ská prá­va Pro­vo­zo­va­te­le vůči těm­to www strán­kám.

Osobní údaje 
Osob­ní úda­je bu­dou Pro­vo­zo­va­te­lem ulo­že­ny pou­ze teh­dy, po­kud k to­mu­to dáte vě­do­mě sou­hlas, na­pří­klad pro za­slá­ní úda­jů, při re­gis­tra­ci, při prů­zku­mu nebo pro po­skyt­nu­tí slu­žeb. Vaše data jsou vždy po­va­žo­vá­na za dů­věr­ná a ne­bu­dou pře­dá­na tře­tím stra­nám, po­kud to ne­do­vo­lí­te, nebo po­kud to ne­bu­de zá­ko­nem vy­ža­do­vá­no. Při re­gis­tra­ci k od­bě­ru news­let­te­ru po­mo­cí for­mu­lá­ře s námi mu­sí­te sdí­let vaši e-mai­lo­vou ad­re­su. Tyto úda­je bu­de­me po­u­ží­vat pou­ze k za­sí­lá­ní in­for­ma­cí o naší na­bíd­ce e-mai­lem. Je mož­né kdy­ko­liv se od­hlá­sit klik­nu­tím na od­kaz v emai­lu.

Cookies 
Údaje pro mar­ke­tingo­vé a op­ti­ma­li­zač­ní úče­ly jsou shro­maž­ďo­vá­ny a uklá­dá­ny po­mo­cí tech­no­lo­gie od spo­leč­nos­ti Go­o­gle Inc (Go­o­gle Ana­ly­tics a Go­o­gle AdWords) s ano­nym­ním lo­go­vá­ním IP ad­res. Po­kud chce­te, mů­že­te za­brá­nit uklá­dá­ní in­for­ma­cí (co­o­kies) úpra­vou na­sta­ve­ní va­še­ho pro­hlí­že­če, nebo pří­mo in­sta­la­cí plug-inu (htt­ps://​tools.go­o­gle.com/​dl­page/​ga­op­tout?hl=). Spuš­tě­ním vi­dea ze strá­nek „reality-tf.cz“ se do va­še­ho po­čí­ta­če ne­u­lo­ží žád­né co­o­kies, kte­rá by vy­ge­ne­ro­val náš web. Vše je na­sta­ve­no pro­střed­nic­tvím slu­žeb Go­o­gle a You­Tu­be.

Zřeknutí se odpovědnosti
Pro­vo­zo­va­tel ne­ne­se ja­kou­ko­liv od­po­věd­nost za pří­pad­ná ri­zi­ka ply­nou­cí z po­u­ží­vá­ní těch­to strá­nek. Veš­ke­ré spo­ry vznik­lé v sou­vis­los­ti s vy­u­ží­vá­ním těch­to strá­nek, bu­dou pro­jed­ná­vá­ny míst­ně pří­sluš­ným sou­dem v sou­la­du se zá­ko­ny České re­pub­li­ky.

ZDEKAPO, s.r.o., A.K.Vitáka 595, 569 43 Jevíčko, IČ: 06980341