Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlašte.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PARTNERY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO AFFILIATE PARTNERY

Obchodní podmínky

spo­lu­prá­ce a pro­viz­ní­ho sys­té­mu on-line ser­ve­ru umís­tě­né­ho na in­ter­ne­to­vé ad­re­se www.reality-tf.cz.

Po­sky­to­va­te­lem pro­viz­ní­ho sys­té­mu je:

ZDEKAPO, s.r.o.
IČ 06980341
se síd­lem A. K. Vitáka 595, 569 43 Jevíčko
e-mail: affiliate@reality-tf.cz
(dále jen jako „Po­sky­to­va­tel“)

 

1. Úvodní ustanovení 

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran:

1.1. Vzniklé v souvislosti s dohodou o spolupráci uzavřenou mezi Partnerem a Poskytovatelem. 

1.2. Vzniklé v souvislosti s účastí v provizním systému Poskytovatele. 

1.3. Registrací do provizního systému vyslovují Partner i Poskytovatel svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a zároveň se obě strany zavazují řídit se těmito obchodními podmínkami. V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravených se vztahy mezi Partnerem a Poskytovatelem řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Provizní systém je provozován prostřednictvím aplikace Moneyclock. 

2. Vymezení pojmů 

Dohoda o spolupráci je jakákoliv dohoda uzavřená dle těchto obchodních podmínek mezi Poskytovatelem a Partnerem, a jejímž účelem je propagace zboží, služeb nebo činnosti Poskytovatele. Konkrétní rozsah propagace, výši provize a případně další podrobnosti zveřejní Poskytovatel na svém webovém rozhraní. Dohoda o spolupráci je uzavírána elektronicky a není poskytována v písemné podobě. Dohoda je uzavřena tím, že Partner stisknutím potvrzovacího tlačítka v provizním systému přijme podmínky spolupráce navrhované Poskytovatelem. Dohoda o spolupráci není příkazní smlouvou ani smlouvou o obchodním zastoupení. 

Kampaň určuje rozsah marketingové a jiné činnosti, který Poskytovatel blíže definuje v provizním systému a nabízí jej Partnerovi k propagaci. Kampaní se zejména rozumí to, které zboží, služby, či webové stránky Poskytovatele mají být prostřednictvím provizního systému propagovány. Podrobné podmínky kampaně nebo skupiny kampaní jsou popsány v dohodě o spolupráci. 

Konverze je akce Návštěvníka, která je cílem kampaně. Konverzí se rozumí zejména dokončení nákupu zboží či objednávky služeb Poskytovatele. Z návštěvníka se konverzí stává zákazník Poskytovatele. Pojmem „Neplacená konverze“ se rozumí zejména registrace Návštěvníka na webové stránce Poskytovatele.  

Metody propagace jsou marketingové a jiné obdobné činnosti Partnera, kterými Partner propaguje zboží či služby Poskytovatele. Metodami propagace se rozumí zejména:

  • Umístění reklamního obsahu (zejména bannerů) na webových stránkách Partnera
  • Uvedení reference na zboží či službu Poskytovatele prostřednictvím blogů, diskuzních fór nebo článků (za předpokladu, že pravidla blogů či diskuzních fór tuto činnost umožňují)
  • Rozesílání emailů informujících o zboží či službách Poskytovatele osobám, které s touto formou marketingu vyjádřili náležitý souhlas v souladu s právními předpisy
  • Odkaz na zboží či služby Poskytovatele prostřednictvím sociálních sítí 


Návštěvníkem
je osoba, která navštíví webové stránky Poskytovatele na základě činnosti vyvíjené Partnerem v rámci povolených metod propagace.

Partnerem je fyzická osoba starší osmnácti let, fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba, která se na základě registrace účastní provizního systému Poskytovatele. 

Provizním odkazem se rozumí unikátní odkaz přidělený Partnerovi v rámci provizního systému. Partner má nárok na provizi pouze v případě, že byl jeho provizní odkaz využit při uskutečnění schválené konverze. 

Provizním účtem je účet Partnera vedený Poskytovatelem v internetové aplikaci Moneyclock v rámci administrace provizního systému, ke kterému má Partner on-line přístup. Na účtu jsou evidovány údaje týkající se zejména počtu Návštěvníků, neplacených a placených Konverzí. 

Schválená konverze je taková konverze, při které ze strany zákazníka dojde k řádnému a plnému uhrazení ceny zboží či služby. 

Webové stránky Poskytovatele jsou stránky Poskytovatele zveřejněné v aplikaci Moneyclock. 

Zákazníkem je osoba, která na webových stránkách Poskytovatele závazně objedná zboží či službu či jiné plnění.  

 

3. Účast v provizním systému 

3.1. Účast v provizním systému vzniká registrací Partnera v provizním systému. 

3.2. V rámci provizního systému Partner propaguje služby či zboží Poskytovatele na základ dohody o spolupráci pomocí metod propagace. 

3.3. Partner plně odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito podmínkami a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli, jiným uživatelům webových stránek Poskytovatele nebo třetím osobám.

3.4. Partner odpovídá Poskytovateli za správnost a úplnost údajů uvedených při registraci. V případě změn v uvedených údajích je Partner povinen o této skutečnosti bezodkladně Poskytovatele informovat. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé Partnerovi z důvodu neoznámení změn v údajích.  

 

4. Práva a povinnosti Partnera 

4.1. Partner je povinen dbát na to, aby svou činností nepoškozoval či neohrožoval dobré jméno a pověst Poskytovatele či jím nabízeného zboží a služeb. 

4.2. Partner nesmí propagovat zboží a služby Poskytovatele na webových stránkách, jejichž obsah může jakýmkoliv způsobem porušovat právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Zejména se jedná o webové stránky s pornografickým obsahem a nelegálním obsahem a webové stránky, jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví či propagování těchto činností. 

4.3. Partner či rodinní příslušníci Partnera nebo osoby jednající ve shodě s Partnerem nesmí objednat zboží či služby Poskytovatele přes vlastní provizní odkaz Partnera. Pokud tak učiní, zaniká nárok Partnera na provizi i takto získaných konverzí. Pokud uvedeným jednáním vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen mu tuto škodu v plné výši nahradit. 

4.4. Partner je povinen chránit své přístupové údaje ke svému proviznímu účtu před zneužitím třetí osobou. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která Partnerovi takovým zneužitím vznikne. 

4.5. Partner je oprávněn využít k propagaci Poskytovatele všech textových a obrazových materiálů, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti Poskytovatele nebo ke kterým má Poskytovatel platnou licenci, a které jsou Partnerovi za tímto účelem Poskytovatelem poskytnuty nebo zpřístupněny v provizním systému. Bez předchozího souhlasu Poskytovatele není Partner oprávněn použít poskytnuté materiály jinak než pro účely kampaně. 

4.6. Partner nesmí bez předchozího souhlasu Poskytovatele, jakkoliv pozměňovat HTML kódy, grafickou podobu či obsah reklamních ploch (například bannerů) poskytnutých mu Poskytovatelem k použití v rámci kampaně. 

4.7. Partner se zavazuje, že nebude propagovat Poskytovatele prostřednictvím rozesíláním zpráv (emailem, SMS, na diskuzních fórech), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna taková aktivita Partnera, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od dohody o spolupráci a uzavřít provizní účet Partnera. Partnerovi zároveň v takovém případě zaniká nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny. 

4.8. Bannery, texty a další obsah umístěný v rozhraní aplikace Moneyclock a provizního systému, včetně programového vybavení webového rozhraní a provizního systému, je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Partnerem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoliv účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele nebo jiného držitele autorských práv. Právo použít chráněný materiál v souladu s článkem 4.5. těchto podmínek není tímto ustanovením dotčeno.  

 

5. Práva a povinnosti Poskytovatele 

5.1. Poskytovatel se zavazuje v rámci schvalování provizí pravidelně schvalovat konverze Partnera. O schválení konverze bude Partner informován prostřednictvím svého provizního účtu. 

5.2. Pro získání informací o konverzích jsou využívány soubory cookies v počítačích zákazníků. Platnost souborů cookies uvádí Poskytovatel v rozhraní aplikace. Partner bere na vědomí a Poskytovatel neodpovídá za to, že v případě, že zákazník volbou ve webovém prohlížeči nebo jinak využívání souborů cookies zakáže, nelze přiřadit konverzi k proviznímu odkazu Partnera, a že za takovou konverzi nenáleží Partnerovi provize. 

5.3. Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou propagací programů zapojených v provizním systému. 

5.4. Poskytovatel se zavazuje vyplatit Partnerovi za jím uskutečněné schválené konverze provizi dle článku 7 těchto obchodních podmínek. Poskytovatel je oprávněn vyžádat si ke schválení propagační emaily a další texty, které Partner chce v kampani použít. 

5.5. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat znění těchto obchodních podmínek. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Změnu obchodních podmínek je Poskytovatel povinen Partnerovi oznámit prostřednictvím kontaktního emailu, který Partner zadal při registraci. Nové znění obchodních podmínek bude vůči Partnerovi účinné od jeho oznámení.  

 

6. Provize 

6.1. Výše provize je uvedena v provizním systému u každé kampaně zvlášť.

6.2. Provize budou Poskytovatelem schvalovány vždy bezodkladně po uplynutí lhůty, po kterou právní předpisy nebo obchodní podmínky Poskytovatele umožňují spotřebiteli odstoupit od smlouvy. Schvalování konverzí probíhá manuálně. O schválení provize bude Partner informován prostřednictvím svého provizního účtu. 

6.3. Provize budou schváleny u těch konverzí, kde došlo k řádnému a plnému uhrazení zboží či služby propagované v kampani. 

6.4. Za zrušené či stornované objednávky nebo při odstoupení zákazníka od smlouvy nevzniká Partnerovi nárok na provizi.  

 

7. Výplata provize 

7.1. Partner – fyzická osoba, která nepodniká, má nárok na výplatu provize, kterou lze čerpat uplatněním slevy až 100% na vybrané produkty Poskytovatele (zejména platby za paušální členství na portálu www.reality-tf.cz, nákup marketingových peněz „T-coiny“, služby a produkty Poskytovatele v Premium zóně). 

7.2. Partner – fyzická osoba, která nepodniká, má možnost ponechat provize na provizním účtu libovolnou dobu (provize nepropadnou po celou dobu trvání Dohody o spolupráci). Pro výplatu provizí na účet musí Partner doložit platný živnostenský list a fakturační údaje. Provize mu budou vyplaceny v nejbližším platebním termínu v plné výši. Ve výjimečných případech lze požádat o výplatu provize na Dohodu o provedení práce. 

7.3. Partner – fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba má nárok na výplatu provize, pokud součet schválených provizí v jeho provizním účtu je vyšší než 500Kč. Poskytovatel vystaví fakturu jménem Partnera po uzavření provize v daném kalendářním měsíci k poslednímu dni měsíce. Ve formátu PDF ji umístí do aplikace Moneyclock. Fakturační údaje Partnera budou načteny z jeho profilu. Pokud chce Partner změnit fakturační údaje, musí tak učinit do 3. dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém vznikl nárok na provizi. Po tomto datu se změna projeví až od následujícího kalendářního měsíce. 

7.4. Výplata provizí probíhá jednou měsíčně ke 20.dni v měsíci následujícím po vzniku nároku na výplatu. 

7.5. Vyplácení provizí probíhá výhradně bankovním převodem v Kč (korunách českých) na bankovní účet Partnera vedený v bance na území České republiky nebo Slovenska., přičemž Partner je povinen sdělit Poskytovateli veškeré údaje potřebné pro uskutečnění platby (zejména číslo účtu). Provize nebudou vypláceny v hotovosti, zahraničním bankovním převodem, složenkou ani jiným způsobem, nebude-li mezi Partnerem a Poskytovatelem sjednáno jinak.  

 

8. Námitky Partnera 

8.1. Partner má v případě pochybností zejména o správnosti evidence zprostředkovaných konverzí nebo schválených provizí možnost uplatnit u Poskytovatele své námitky. V takovém případě je Partner povinen předložit všechny dostupné údaje a záznamy, které s námitkami souvisejí. 

8.2. Partner má právo uplatnit své námitky do 30 dnů ode dne vzniku skutečnosti, která je důvodem námitky. Na pozdější námitky není Poskytovatel povinen reagovat. 

8.3. Námitky musí být Partnerem zaslány Poskytovateli v písemné formě, kterou se rozumí také emailová zpráva zaslaná na email affiliate@reality-tf.cz. Za řádně uplatněnou námitku se považuje pouze taková námitka, která je Poskytovateli řádně doručena, je čitelná a obsahuje všechny informace a podklady, které jsou potřebné k úplnému posouzení námitky Poskytovatelem. 

8.4. Posouzení a rozhodnutí o podaných námitkách je plně v kompetenci Poskytovatele. Námitky jsou Poskytovatelem vyřizovány zpravidla ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Poskytovateli. Rozhodnutí Poskytovatele je poté oznámeno Partnerovi. 

 

9. Doba trvání dohody o spolupráci a její zánik 

9.1. Dohoda o spolupráci je uzavřena na dobu neurčitou. 

9.2. K zániku dohody o spolupráci může dojít:- Dohodou mezi Poskytovatelem a Partnerem- Výpovědí Partnera bez udání důvodu. Výpověď musí být učiněna v písemné formě nebo emailem a doručena druhé smluvní straně. Dohoda o spolupráci zaniká dnem doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.- Výpovědí Poskytovatele s udáním důvodu. Důvodem může být zejména neaktivita partnera více než jeden kalendářní rok. Aktivitou se rozumí přihlášení se na provizní profil aplikace Moneyclock. Výpověď musí být učiněna v písemné formě nebo emailem a doručena druhé smluvní straně. Dohoda o spolupráci zaniká dnem doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.- Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn od dohody odstoupit, jestliže bude prokázáno, že Partner postupuje v rozporu s těmito obchodními podmínkami, právními předpisy a dobrými mravy. Oznámení o dostoupení od smlouvy musí být učiněno v písemné formě nebo emailem a doručeno Partnerovi s uvedením důvodu odstoupení. Dohoda o spolupráci poté zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení Partnerovi. Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele zaniká Partnerovi nárok na dosud nevyplacené provize. V případě, že porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen ji nahradit v plné výši (výše škody se nesnižuje o nevyplacené provize). 

9.3. Zánik dohody o spolupráci nemá vliv na případné nároky na náhradu škody. 

9.4. V případě zániku dohody o spolupráci na základě dohody nebo výpovědi budou Partnerovi vyplaceny provize v nejbližším výplatním termínu po dni zániku dohody.  

 

10. Ochrana osobních údajů 

10.1. Poskytovatel prohlašuje, že data Partnera budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Práva Partnera na informace o zpracování osobních údajů, právo požadovat opravu či další práva se řídí platným zněním zákona o ochraně osobních údajů. 

10.2. Registrací do provizního systému vyjadřuje Partner svůj souhlas se zasíláním emailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s kampaněmi v provizním systému či s předmětem podnikání Poskytovatele. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat. 

10.3. Při realizaci kampaní, zejména při zasílání emailových zpráv, se Partner zavazuje dodržovat právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 

10.4. V případě, že při realizaci kampaní dojde k porušení právních předpisů dle předchozího článku 10.3. Partnerem, nese za toto porušení výlučnou odpovědnost Partner. V případě, že bude po Poskytovateli v souvislosti s takovou protiprávní činností Partnera požadováno peněžité plnění, má Poskytovatel vůči Partnerovi nárok na úhradu takového plnění, včetně nákladů na právní zastoupení.  

 

Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od 1.1.2018